Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΕάν γνωρίζετε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσία για την οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας με μέλη της οικογένειάς του, μπορείτε να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων που πρέπει να τη συνοδεύουν. Εάν ενδιαφέρεσθε για μέλος οικογένειας Κύπριου πολίτη, πατήστε εδώ.

Εάν ενδιαφέρεσθε για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τους δικαιούχους, τα μέλη οικογένειας κλπ, διαβάστε πρώτα τις παραγράφους που ακολουθούν των πιο κάτω βημάτων.

Βήμα 1:
Κατεβάστε τα έγγραφα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

Βήμα 2:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 3:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.
Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 4:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 5:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που ενδέχεται να απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

Βήμα 6:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα αποκλειστικά στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η λήψη της φωτογραφίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της υπογραφής του υπήκοου τρίτης χώρας. Για σκοπούς διευκόλυνσης, η λήψη των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει μέχρι και μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης, στο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της Επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας (για όλες τις Επαρχίες πλην της Λευκωσίας), με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Η αίτηση δεν θεωρείται πλήρης και δεν μπορεί να εξετασθεί πριν τη λήψη των στοιχείων αυτών.

ΣΗΜ.:
 • Για πληροφορίες σχετικά με τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας πατήστε εδώ
 • Για πληροφορίες για την υποβολή, το ύψος, τη διάρκεια και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών πατήστε εδώ


Hide details for Τι σημαίνει οικογενειακή επανένωσηΤι σημαίνει οικογενειακή επανένωση
Οικογενειακή επανένωση σημαίνει την είσοδο και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές (ο συντηρών), προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως αν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος.

[Άρθρο 18ΚΘ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου]


Show details for Ποιοι Δικαιούνται Οικογενειακή Επανένωση - Προϋποθέσεις ΣυΠοιοι Δικαιούνται Οικογενειακή Επανένωση - Προϋποθέσεις Συντηρούντα

Hide details for Οικογενειακή Επανένωση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσηΟικογενειακή Επανένωση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης
Στους ενδοεταιρικά μετατιθέμενους που βρίσκονται στη Δημοκρατία με άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή άδεια μακράς κινητικότητας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση [άρθρα 18ΚΘ-18ΛΗ] με ορισμένες διαφοροποιήσεις [άρθρο 18διςΘ] που στόχο έχουν να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους μετατιθέμενους.

Οι διαφοροποιήσεις είναι οι εξής:
 • Δεν απαιτείται ο συντηρών να έχει προοπτική μακροχρόνιας παραμονής.
 • Δεν απαιτείται ο συντηρών να έχει συμπληρώσει κάποια ελάχιστη περίοδο διαμονής.
 • Μπορεί η αίτηση για οικογενειακή επανένωση να υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για εξασφάλιση της άδειας του συντηρούντος στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.
 • Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση εξετάζεται ταυτόχρονα με την αίτηση για εξασφάλιση της άδειας του συντηρούντος στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.
 • Οι αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση εξετάζονται εντός 90 ημερών.
 • Κατά κανόνα, οι άδειες διαμονής που εκδίδονται στα μέλη οικογένειας έχουν την ίδια ημερομηνίας λήξης με την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή μακράς κινητικότητας του συντηρούντα.
 • Τα μέλη οικογένειας του ενδοεταιρικά μετατιθέμενου έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση σε απασχόληση και αυτοαπασχόληση.

Η διαδικασίες που ακολουθούνται και τα τέλη που καταβάλλονται είναι τα ίδια με τις υπόλοιπες
περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης.


Show details for Μέλη οικογένειας τα οποία καλύπτονταιΜέλη οικογένειας τα οποία καλύπτονται

Show details for Είσοδος στη ΔημοκρατίαΕίσοδος στη Δημοκρατία

Show details for Απαραίτητες Ενέργειες Μετά την ΕίσοδοΑπαραίτητες Ενέργειες Μετά την Είσοδο

Show details for Διάρκεια Άδειας ΔιαμονήςΔιάρκεια Άδειας Διαμονής

Show details for Μέγιστη Επιτρεπόμενη Διάρκεια ΔιαμονήςΜέγιστη Επιτρεπόμενη Διάρκεια Διαμονής
Hide details for Πρόσβαση στην απασχόλησηΠρόσβαση στην απασχόληση
 • Οι σύζυγοι/ συμβίοι σε πολιτική συμβίωση έχουν άμεση πρόσβαση στην απασχόληση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ο συντηρών.
 • Οι σύζυγοι/ συμβίοι σε πολιτική συμβίωση κατόχων καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντα και ενδοεταιρικά μετατιθέμενων, έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας περιλαμβανομένης και της αυτοτελούς απασχόλησης.
 • Οι σύζυγοι/ συμβίοι σε πολιτική συμβίωση απασχολούμενων σε εταιρεία ξένων συμφερόντων έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση, δηλαδή δεν απαιτείται σφραγισμένο συμβόλαιο από το Τμήμα Εργασίας για την απασχόλησή τους σε κυπριακή εταιρεία, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας για έκδοση ενιαίας άδειας απασχόλησης. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην αυτοτελή απασχόληση.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ MFR1.pdf (File Size: 352,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.doc (File Size: 72,92Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΤΕΛΗ - FEES FR.pdf (File Size: 305,65Kb)
6.2019.doc
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ FR ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 6.6.2019.doc (File Size: 257,02Kb)

No documents found


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus