Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Οικιακοί Εργαζόμενοι
Show details for Δικαιούχοι εργοδότες για την απασχόληση οικιακού βοηθούΔικαιούχοι εργοδότες για την απασχόληση οικιακού βοηθού

Show details for Επιτρεπόμενος αριθμός οικιακών εργαζομένων ανά εργοδότηΕπιτρεπόμενος αριθμός οικιακών εργαζομένων ανά εργοδότη

Show details for Απασχόληση άνδρα οικιακού εργαζομένουΑπασχόληση άνδρα οικιακού εργαζομένου
Hide details for Περιορισμοί για την απασχόληση οικιακών εργαζομένωνΠεριορισμοί για την απασχόληση οικιακών εργαζομένων

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία υπηκόων από τη Μυανμάρ και την Αιθιοπία για σκοπούς οικιακής απασχόλησης.


Hide details for Ελάχιστο προσόν για τους οικιακούς εργαζομένουςΕλάχιστο προσόν για τους οικιακούς εργαζομένους

Ως ελάχιστον προσόν για την απασχόληση οικιακού εργαζομένου έχει οριστεί η βασική γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

Για την απασχόληση ομόγλωσσου αλλοδαπού οικιακού εργαζόμενου στις περιπτώσεις που ο εργοδότης είναι ξένος υπήκοος με μόνιμη παραμονή στην Κύπρο δεν απαιτείται η γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής γλώσσας


Show details for Διαδικασία για την απασχόληση οικιακού εργαζομένουΔιαδικασία για την απασχόληση οικιακού εργαζομένου
Hide details for Μισθός οικιακών εργαζομένωνΜισθός οικιακών εργαζομένων

Ο ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα €460 και ο ελάχιστος καθαρός στα €309, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του οικιακού εργαζομένου.


Hide details for Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι οικιακού εργαζομένου Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι οικιακού εργαζομένου

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι του οικιακού εργαζομένου καταγράφονται αναλυτικά στο Μέρος 3 στη Σύμβαση Απασχόλησης.

Για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του εργαζομένου, ο εργοδότης μπορεί να προσκομίσει ένα εκ των πιο κάτω για εγγραφή του αλλοδαπού στο ΤΑΠΜ:
 1. βεβαίωση εγγραφής του αλλοδαπού στο ΓεΣΥ και ιδιωτική ασφάλιση για κάλυψη των εξόδων μεταφοράς σορού, ή
 2. πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας που να καλύπτει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την μεταφορά σορού (Σχέδιο Α).

Κατά την πρώτη εγγραφή υπηκόου τρίτης χώρας στο ΤΑΠΜ, δεν απαιτείται η προσκόμιση ιδιωτικής ασφάλισης για ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη καθότι καλύπτεται από τον ΟΚΥπΥ.

Με την εγγραφή του στο ΓεΣΥ ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει την ευθύνη ενημέρωσης του ΤΑΠΜ.


Hide details for Λύση Συμβολαίου Απασχόλησης Λύση Συμβολαίου Απασχόλησης

Στο Μέρος 4 της Σύμβασης Απασχόλησης καταγράφονται αναλυτικά οι τρόποι για διακοπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και αλλοδαπού οικιακού εργαζομένου.

Ανεξαρτήτως του τρόπου λύσης της εργασιακής σχέσης, το ΤΑΠΜ θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να λαμβάνει αναλυτική κατάσταση ασφαλιστικών αποδοχών του αλλοδαπού εργαζομένου όπου θα φαίνεται η τελευταία πληρωμή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Η άδεια προσωρινής διαμονής του αλλοδαπού εργαζομένου δεν ακυρώνεται μονομερώς όταν έχει αναχωρήσει από τη Δημοκρατία, εκτός και αν ο αλλοδαπός παραμείνει στο εξωτερικό για διάστημα πέραν των 3 μηνών. Για ακύρωση της άδειας προσωρινής διαμονής ο εργοδότης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΤΑΠΜ γραπτή επιστολή με την οποία να ενημερώνει σχετικά τον αλλοδαπό, ο οποίος με τη σειρά του θα δηλώνει ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της. Ισχυρισμοί του εργοδότη για προφορική ενημέρωση του αλλοδαπού εργαζομένου δεν μπορούν να αποτελέσουν ικανοποιητικά στοιχεία και δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτοί για ακύρωση άδειας προσωρινής διαμονής.


Hide details for Αλλαγή ΕργοδότηΑλλαγή Εργοδότη

Δεν επιτρέπεται σε οικιακό εργαζόμενο να προχωρήσει σε πάνω από 2 αλλαγές εργοδότη (δηλ. 3 εργοδότες) εκτός εάν:
 • ο νέος εργοδότης είναι συγγενής εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού, ή
 • ο νέος εργοδότης είναι άτομο άνω των 75 ετών.

Για υποβολή αίτησης για απασχόληση σε νέο εργοδότη, ο οικιακός εργαζόμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο έγγραφο αποδέσμευσης που συνυπέγραψε με τον προηγούμενο του εργοδότη, που να είναι σε ισχύ. Μαζί θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση των ασφαλιστικών του αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία αποδέσμευσης από τον προηγούμενο εργοδότη θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πληρωμή των κοινωνικών ασφαλίσεων για τον αλλοδαπό.

Για σκοπούς υπολογισμού των αλλαγών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές όταν πρόκειται για:
 • θάνατο εργοδότη,
 • μεταφορά εργοδότη σε οίκο ευγηρίας ή κέντρο αποκατάστασης,
 • μετανάστευση εργοδότη,
 • διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εργοδότη εις βάρος του αλλοδαπού,
 • απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων υπέρ του αλλοδαπού.


Hide details for Μέγιστη παραμονή Μέγιστη παραμονή

Έχει καταργηθεί ο χρονικός περιορισμός ως προς την ανώτατη περίοδο παραμονής αλλοδαπών στη Δημοκρατία για σκοπούς οικιακής απασχόλησης.


Hide details for Διάρκεια ισχύος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησηςΔιάρκεια ισχύος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης

Η άδεια προσωρινής διαμονής εκδίδεται με διάρκεια μέχρι 3 έτη.  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat DOMESTIC WORKERS_CONTRACT_DEC 2021.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 183,82Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ_Συμβόλαιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΔΕΚ 2021.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 174,08Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Κατάλογος Εγγράφων_ΟΙΚΙΑΚΗ _ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ_072022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 165,19Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Κατάλογος Εγγράφων_ΟΙΚΙΑΚΗ _ΑΝΑΝΕΩΣΗ _072022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 114,2Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Έγγραφο Αποδέσμευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 135,01Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Declaration).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 18,88Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΑΙΤΗΣΗ MDW2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 377,75Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Κατάλογος Εγγράφων_ΟΙΚΙΑΚΗ_ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ_072022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 123,46Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΤΧ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 282,01Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  DW_ΤΕΛΗ _FEES.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 175,54Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Δήλωση Διεύθυνσης Αλληλογραφίας Ver5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 298,7Kb)

  No documents found

  Πληφοροφριακο συστημα εργανη

  Απογραφή πληθυσμού 2021

  Request for Information

  Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  BREXIT

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

  EU NATIONALS

  Startup Visa

  Προσωρινή προστασία

  ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

  Invest Cyprus

  η-ΣΑΠ

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

  CSCA

  Business in Cyprus