Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Οικιακοί Εργαζόμενοι
Hide details for Δικαιούχοι εργοδότες για την απασχόληση οικιακού βοηθούΔικαιούχοι εργοδότες για την απασχόληση οικιακού βοηθού

Για την απασχόληση οικιακού εργαζόμενου από τρίτη χώρα, πρέπει ο εργοδότης να πληροί εισοδηματικά κριτήρια τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει:

Οικογένειες με ετήσιο μικτό ολικό οικογενειακό εισόδημα τουλάχιστον:
 • €24.000 χωρίς παιδιά,
 • €30.000 με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
 • €36.000 με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και
 • €42.000 με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο μικτό ολικό οικογενειακό εισόδημα τουλάχιστον:
 • €24.000 με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
 • €30.000 με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα
 • €36.000 με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Μονήρη άτομα με ετήσιο μικτό ολικό εισόδημα τουλάχιστον €24,000

Άτομα άνω των 65 ετών με ετήσιο μικτό ολικό οικογενειακό εισόδημα τουλάχιστον:
 • €24.000 για ζευγάρι και
 • €18.000 για μονήρεις

Εξαιρέσεις εργοδοτών από τα εισοδηματικά κριτήρια:
 • Άτομα με πιστοποίηση από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.
 • Δικαιούχοι ΕΕΕ.
 • Δικαιούχοι Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων και Δικαιούχοι Σύνταξης Ανικανότητας.


Hide details for Επιτρεπόμενος αριθμός οικιακών εργαζομένων ανά εργοδότηΕπιτρεπόμενος αριθμός οικιακών εργαζομένων ανά εργοδότη

Επιτρέπεται η απασχόληση μέχρι δύο οικιακών εργαζομένων σε:
 • κλινήρη, ή
 • υπέρβαρα άτομα,

Επιτρέπεται η απασχόληση μέχρι τριών οικιακών εργαζομένων σε:
 • άτομα που πάσχουν από βαριά κινητική αναπηρία, παραπληγία ή τετραπληγία με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης,
 • σοβαρή σωματική αναπηρία με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το ΕΕΕ,
 • μέτρια και πάνω νοητική αναπηρία ή σοβαρή και πάνω ψυχική αναπηρία με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το ΕΕΕ,
 • άτομα ή οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα τουλάχιστον €100.000.


Hide details for Απασχόληση άνδρα οικιακού εργαζομένουΑπασχόληση άνδρα οικιακού εργαζομένου

Η απασχόληση άνδρα οικιακού εργαζομένου επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα (π.χ. κλινήρεις, άτομα με αναπηρίες, υπέρβαρα άτομα) νοουμένου ότι προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση.  


Hide details for Περιορισμοί για την απασχόληση οικιακών εργαζομένωνΠεριορισμοί για την απασχόληση οικιακών εργαζομένων

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία υπηκόων από τη Μυανμάρ και την Αιθιοπία για σκοπούς οικιακής απασχόλησης.


Hide details for Ελάχιστο προσόν για τους οικιακούς εργαζομένουςΕλάχιστο προσόν για τους οικιακούς εργαζομένους

Ως ελάχιστον προσόν για την απασχόληση οικιακού εργαζομένου έχει οριστεί η βασική γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

Για την απασχόληση ομόγλωσσου αλλοδαπού οικιακού εργαζόμενου στις περιπτώσεις που ο εργοδότης είναι ξένος υπήκοος με μόνιμη παραμονή στην Κύπρο δεν απαιτείται η γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής γλώσσας


Hide details for Διαδικασία για την απασχόληση οικιακού εργαζομένουΔιαδικασία για την απασχόληση οικιακού εργαζομένου

Για την απασχόληση αλλοδαπού οικιακού εργαζομένου στη Δημοκρατία, απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας εισόδου. Ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση (MDW2) μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στους σχετικούς καταλόγους εγγράφων, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία ή στο επαρχιακό κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας στη επαρχία διαμονής του.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τον ίδιο τον εργοδότη ή μέσω  εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα δεν θα γίνονται δεκτές για εξέταση.
Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία εργοδότη ή εργοδοτουμένου κατά την εξέταση της αίτησης θα πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στο Τμήμα.

Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των εφαρμοστέων τελών όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω.
Μετά την είσοδο του αλλοδαπού εργαζομένου στη Δημοκρατία απαιτείται η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) καθώς επίσης και η υπογραφή του. Για τη διαδικασία απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης υποβολής της αίτησης και αντίγραφο έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Στην περίπτωση όπου η αίτηση αφορά σε αλλοδαπό ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή μετά την υποβολή της αίτησης ανανέωσης της προσωρινής άδειας παραμονής, στο Τμήμα ή στο επαρχιακό κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας, στην επαρχία διαμονής του εργοδότη. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας άδειας προσωρινής διαμονής. Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται το ποσό των εφαρμοστέων τελών, όπως αναφέρεται πιο κάτω.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα λάβει σχετική επιστολή με την οποία θα ενημερώνεται σχετικά με την παραλαβή της άδειας προσωρινής διαμονής.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής θα λάβει επιστολή με την οποία θα του κοινοποιούνται οι λόγοι απόρριψης.

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στη Δημοκρατία με τουριστική θεώρηση, ως οικιακός βοηθός.


Hide details for Μισθός οικιακών εργαζομένωνΜισθός οικιακών εργαζομένων

Ο ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα €460 και ο ελάχιστος καθαρός στα €309, ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής του οικιακού εργαζομένου.


Show details for Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι οικιακού εργαζομένου Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι οικιακού εργαζομένου
Show details for Λύση Συμβολαίου Απασχόλησης Λύση Συμβολαίου Απασχόλησης
Hide details for Αλλαγή ΕργοδότηΑλλαγή Εργοδότη

Δεν επιτρέπεται σε οικιακό εργαζόμενο να προχωρήσει σε πάνω από 2 αλλαγές εργοδότη (δηλ. 3 εργοδότες) εκτός εάν:
 • ο νέος εργοδότης είναι συγγενής εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού, ή
 • ο νέος εργοδότης είναι άτομο άνω των 75 ετών.

Για υποβολή αίτησης για απασχόληση σε νέο εργοδότη, ο οικιακός εργαζόμενος πρέπει να έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο έγγραφο αποδέσμευσης που συνυπέγραψε με τον προηγούμενο του εργοδότη, που να είναι σε ισχύ. Μαζί θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση των ασφαλιστικών του αποδοχών από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία αποδέσμευσης από τον προηγούμενο εργοδότη θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία πληρωμή των κοινωνικών ασφαλίσεων για τον αλλοδαπό.

Για σκοπούς υπολογισμού των αλλαγών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές όταν πρόκειται για:
 • θάνατο εργοδότη,
 • μεταφορά εργοδότη σε οίκο ευγηρίας ή κέντρο αποκατάστασης,
 • μετανάστευση εργοδότη,
 • διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εργοδότη εις βάρος του αλλοδαπού,
 • απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων υπέρ του αλλοδαπού.


Hide details for Μέγιστη παραμονή Μέγιστη παραμονή

Έχει καταργηθεί ο χρονικός περιορισμός ως προς την ανώτατη περίοδο παραμονής αλλοδαπών στη Δημοκρατία για σκοπούς οικιακής απασχόλησης.


Hide details for Διάρκεια ισχύος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησηςΔιάρκεια ισχύος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης

Η άδεια προσωρινής διαμονής εκδίδεται με διάρκεια μέχρι 3 έτη.  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat DOMESTIC WORKERS_CONTRACT_DEC 2021.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 183,82Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ_Συμβόλαιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΔΕΚ 2021.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 174,08Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Κατάλογος Εγγράφων_ΟΙΚΙΑΚΗ _ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ_072022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 165,19Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Κατάλογος Εγγράφων_ΟΙΚΙΑΚΗ _ΑΝΑΝΕΩΣΗ _072022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 114,2Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Έγγραφο Αποδέσμευσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 135,01Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Declaration).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 18,88Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΑΙΤΗΣΗ MDW2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 377,75Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Κατάλογος Εγγράφων_ΟΙΚΙΑΚΗ_ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ_072022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 123,46Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΤΧ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 282,01Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  DW_ΤΕΛΗ _FEES.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 175,54Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  Δήλωση Διεύθυνσης Αλληλογραφίας Ver5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 298,7Kb)

  No documents found

  Πληφοροφριακο συστημα εργανη

  Απογραφή πληθυσμού 2021

  Request for Information

  Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  BREXIT

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

  EU NATIONALS

  Startup Visa

  Προσωρινή προστασία

  ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

  Invest Cyprus

  η-ΣΑΠ

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

  CSCA

  Business in Cyprus