Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Παροχή Υπηρεσιών για τη διερμηνεία Τουρκικής Γλώσσας στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 1/2017/ΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώσεις


Παροχή Υπηρεσιών για τη διερμηνεία Τουρκικής Γλώσσας στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 1/2017/ΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/09/2017

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη λήψη προσφορών που αφορούν στην αγορά υπηρεσιών διερμηνείας Τουρκικής γλώσσας στην Ελληνική ή/και Αγγλική και αντίστροφα καθώς επίσης και υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών διερμηνείας με σκοπό την εξυπηρέτηση των Τουρκοκυπρίων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ότι αφορά τα διάφορα αιτήματα/αιτήσεις τους για περίοδο Δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης (και με δικαίωμα προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή για μέχρι άλλους δώδεκα (12) μήνες και με δικαίωμα προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή για μέχρι άλλους δώδεκα (12) μήνες). Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα.

2. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.

3. Τονίζεται ότι, για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του.

4. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy και με βάση τα διαλαμβανόμενα στα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι τις 09/10/2017 και ώρα 23:45.
CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου