Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τόμεας Μετανάστευσης


ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 29.9.2014, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και το άρθρο 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2014 [Ν129(Ι)/2014, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι) Αρ. 4456], για τις εξής κατηγορίες υπήκοων τρίτων χωρών:

α) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης, και
β) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης.

[Κ.Δ.Π. 428/2014, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4820, 12.9.2014, Αριθμός 428].

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών διαμονής για τις πιο πάνω κατηγορίες (βλ.σχετική αναλυτική Ανακοινωση στο τέλος της σελίδας).Α. Διαδικασία:

1. Η αίτηση "MGEN1" ή η αίτηση "MNSP1" για τις περιπτώσεις αδειών εκτός διαδιακασίας ενιαίας άδειας για την έκδοση Άδειας Eισόδου και Προσωρινής Άδειας Παραμονής και Eργασίας υποβάλλεται στο Tμήμα Aρχείου Πληθυσμού και Mετανάστευσης από τον προτιθέμενο εργοδότη, μέσω του οικείου Eπαρχιακού Kλιμακίου της Υπηρεσίας Aλλοδαπών και Mετανάστευσης της Aστυνομίας ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την επαρχία Λευκωσίας.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συμβόλαιο εργασίας επικυρωμένο από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για να διασφαλίσει ότι για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή θέση δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ή επαρκώς προσοντούχοι Κύπριοι ή υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού εκδώσει σχετική σύσταση για πρόσληψη αλλοδαπών.

Β. Εγγραφή

1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει εντός 7 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους να προβούν στην εγγραφή τους στο οικείο Επαρχιακό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας ή στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την επαρχία Λευκωσίας. Κατά την εγγραφή λαμβάνονται τα βιομετρικά στοιχεία του αιτητή (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία).


Γ. Διάρκεια Παραμονής / Εξαιρέσεις

Η ανώτατη περίοδος παραμονής υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς απασχόλησης είναι 4 χρόνια.

Εξαιρούνται οι ακόλουθοι αλλοδαποί:

1. αλλοδαποί με συγκεκριμένη ειδίκευση υψηλών προδιαγραφών που απασχολούνται σε εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν κύκλο εργασιών πέραν του εκατομμυρίου ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και συνάδουν με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες,
2. ανώτεροι διευθυντές, μεσοδιευθυντικά ανώτερα στελέχη και άλλο απαραίτητο προσωπικό (key personnel) που εργάζονται σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην υπεράκτιες),
3. προσοντούχοι νοσηλευτές εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού,
4. αθλητές και προπονητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων,
5. αγιογράφοι (για ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου),


Δ. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών

1. Για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής που κατατέθηκε για επαναπατρισμό του αλλοδαπού, υποβάλλεται σχετικό γραπτό αίτημα από τον εργοδότη, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
2. Η τραπεζική εγγυητική επιστρέφεται μόνο όταν ο/η εργοδοτούμενος/η αναχωρήσει για τη χώρα του/της ή σε περίπτωση που εργοδοτηθεί από νέο δικαιούχο πρόσωπο, οπότε η εν λόγω υποχρέωση μεταφέρεται στο νέο εργοδότη.
3. Δεν επιστρέφεται η τραπεζική εγγυητική στις περιπτώσεις που:
· αλλοδαπός εργαζόμενος καταστεί παράνομος κατόπιν ακύρωσης της άδειας παραμονής του ή
· υποβάλει αίτηση για άσυλο ή
· καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα και θεωρηθεί απαγορευμένος μετανάστης ή
· εγκαταλείψει τον τόπο διαμονής και εργασίας του και είναι αναζητούμενος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,1457 Λευκωσία.
Tel: 22804400,
Fax: 22804595
E-mail.:ehadjigeorgiou@crmd.moi.gov.cy


Τα έντυπα τα οποία χρειάζονται πρόσθετες δηλώσεις βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή αρχείου .RAR
Για να καταστεί δυνατή η παρουσίασή τους απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος WINRAR http://www.win-rar.com/download.html?&L=0 ή άλλου ανάλογου προγράμματος.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 26,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 194,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ DW_ GEN_ NSP_ VIS_ CY.doc (Μέγεθος Αρχείου: 146,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MGEN1.rar (Μέγεθος Αρχείου: 5537,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MNSP1.rar (Μέγεθος Αρχείου: 840,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
fimas _ εξουσιοδοτηση για πληρωμη με εμβασμα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 39,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ _FEES NSP.xls (Μέγεθος Αρχείου: 31,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ_ FEES GEN.xls (Μέγεθος Αρχείου: 31,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΜΠΛ ΑΙΤΗΣΗ MNSP.doc (Μέγεθος Αρχείου: 476,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΣΥΜΠΛ ΑΙΤΗΣΗ MGEN.doc (Μέγεθος Αρχείου: 476,81Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA