Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Μετανάστευσης > ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ > Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομέας Μετανάστευσης


Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. που δεν είναι τα ίδια πολίτες της Ε.Ε. πρέπει να αποταθούν για απόκτηση ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.

2. Για τη χορήγηση ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ στα Μέλη της Οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που δεν είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ένωσης απαιτείται η προσκόμιση των ακoλούθων εγγράφων:

(α) Ισχύον διαβατήριο.

(β) Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας.

(γ) Βεβαίωση Εγγραφής στη Δημοκρατία του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή έρχονται για να τον/την συναντήσουν, όπου εφαρμόζεται.

(δ) Στις περιπτώσεις συζύγου πολίτη της Ένωσης και απευθείας κατιόντων κάτω των 21 ή είναι συντηρούμενοι από αυτόν καθώς και εκείνων του/της συζύγου του/της, απόδειξη της ύπαρξης δεσμού συγγένειας και ότι τα εν λόγω μέλη της οικογένειας συντηρούνται από αυτόν.

(ε) Στις περιπτώσεις κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2(δ), έγγραφο χορηγηθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι τα εν λόγω μέλη της οικογένειας συντηρούνται από αυτόν ή ότι συμβίωναν κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης.

(στ) Απόδειξη της ύπαρξης διαρκούς σχέσης με σύντροφο.

(ζ) Δύο φωτογραφίες - Τονίζεται ότι πλέον φωτογραφίες λαμβάνονται επί τόπου κατά την υποβολή της αίτησης και δεν είναι αναγκαία η προσκόμισή τους.

3. Η διάρκεια ισχύος του Δελτίου Διαμονής είναι πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης ή για την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι μικρότερη των πέντε ετών.

4. Τα καταβλητέα τέλη είναι €20

5. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση για εγγραφή θεωρείται αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.562,90.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΙΤΗΣΗ-FORM MEU2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4816,06Kb)

No documents found

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter