Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Όλα τα συνοδευτικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, σύμφωνα με τον περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησιν Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμο του 1972 (σφραγίδα Apostille).

Σε περίπτωση συνοδευτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 (Apostille), αυτά θα πρέπει να φέρουν διπλωματική πιστοποίηση. Η διπλωματική πιστοποίηση γίνεται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

 • Εάν στη χώρα αυτή υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας, η αλυσίδα της διπλωματικής πιστοποίησης έχει ως εξής:
   1. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
   2. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από την διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας που εδρεύει στη χώρα εκείνη.
   3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.
 • Εάν στη χώρα αυτή δεν υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας, η αλυσίδα της διπλωματικής πιστοποίησης έχει ως εξής:
   1. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
   2. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από διπλωματική/ προξενική αρχή της εκδίδουσας χώρας σε τρίτη χώρα.
   3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης ξένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής από λειτουργό της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.
   4. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση μη δημόσιων συνοδευτικών εγγράφων που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη, αυτά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιούσα αρχή του κράτους εκείνου (πχ πιστοποιών υπάλληλος).

Δυνάμει διμερών κρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τη Ρωσία ή τη Σερβία εξαιρούνται από την υποχρέωση οποιασδήποτε επικύρωσης/ πιστοποίησης νοουμένου ότι είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και ότι φέρουν την επίσημα σφραγίδα της αρμόδιας κρατικής αρχής που τα έχει εκδώσει.

Όπου το συνοδευτικό έγγραφο που ζητείται είναι αντίγραφο, αυτό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο κατά τον ίδιο τρόπο.

Χρήσιμες Πληροφορίες:
 • Για Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων, κάντε κλικ εδώ.
 • Για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille κάντε κλικ εδώ
 • Για έντυπο ενημέρωσης σχετικά με το πώς να διασφαλίζετε ότι τα έγγραφά σας θα αναγνωρισθούν στο εξωτερικό, κάντε κλικ εδώ.


ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους σε μια από αυτές τις γλώσσες, από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης ή από κυβερνητικό τμήμα της χώρας έκδοσης.
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter