Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

BREXIT


Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

Δικαιώματα διαμονής και άδειες διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης
Tο Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνημένη και εύτακτη έξοδο στις 31/1/2020. Η Συμφωνία Αποχώρησης θα τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα Κράτη Μέλη και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 01 Φεβρουαρίου 2020.

Με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα τους σύμφωνα με του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007 (7(I)/2007), πριν την ημερομηνία αποχώρησης ή/και μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, έχουν δικαίωμα διαμονής, εργασίας, φοίτησης και ελεύθερης κυκλοφορίας και επίσης έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να διαμένουν στην Δημοκρατία όπως και στο παρελθόν. Η Κυπριακή Δημοκρατία διασφαλίζει τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτώμενων τους, συμπεριλαμβανομένων και των μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης όσον αφορά στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών.

Αναφορικά με τα έγγραφα διαμονής, τα οποία οι υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη οικογενειών τους ήδη κατέχουν και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2020 ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου ή/και μέχρι την εθελοντική αντικατάσταση τους με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξασφάλισης εγγράφων , σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης . Με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα τυγχάνει εφαρμογής η ίδια διαδικασία αιτήσεων που εφαρμόζεται για Ευρωπαίους πολίτες .

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, από 1/2/2020 μέχρι τις 31/12/2020, θα τυγχάνει εφαρμογής το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε όλους τους υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου και στα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους συμπεριλαμβανομένων και των υπηκόων τρίτων χώρων, με την εφαρμογή του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2007 (7(I)/2007) και θα ισχύουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2004/38/ΕK .

Όσον αφορά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής νέων αιτήσεων με βάση την Συμφωνία Αποχώρησης , αυτή θα εφαρμοστεί από την 1/1/2021.

H Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιλέξει σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης, να μην απαιτήσει υποχρεωτικά από τους υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου και τα εξαρτώμενα μέλη τους, να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες άδειες διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση την οδηγία 2004/38/ΕΚ περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα σε Κράτος Μέλος και η διαδικασία για την αντικατάσταση των αδειών αυτών θα τυγχάνει εφαρμογής σε εθελοντική βάση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει υπόψη της την συνεισφορά των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Κυπριακή κοινωνία και με αυτό το σκεπτικό διασφαλίζει τα δικαιώματα των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτωμένων μελών τους, σύμφωνα με όλες τις πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης .Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, είναι προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η δίκαιη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους.

Σημειώνεται επίσης ότι , τα δικαιώματα διαμονής των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου και των εξαρτωμένων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτώμενων υπηκόων τρίτης χώρας, οι οποίοι αντλούν δικαιώματα σύμφωνα με την Συμφωνία Αποχώρησης, διασφαλίζονται και μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου .

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_104

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_104


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Brexit - Withdrawal Agreement explained.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat BREXIT NO DEAL SCENARIO ANNOUNCEMENT_3.4.2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat BREXIT NO DEAL SCENARIO ANNOUNCEMENT_3.4.2019_GREEK.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Factsheet 1 Travel_EN_final.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Factsheet 2 UK Citizens_EN_final.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Factsheet 3 EU Citizen_EN_final.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMPLEMENTING THE WA_PUBLISHED V.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NO DEAL SCENARIO -SEPTEMBER 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMPLEMENTING THE WA_PUBLISHED V3 MARCH 2020.pdf


CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES