Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΟ χρόνος εξέτασης μίας αίτησης για άδεια διαμονής εξαρτάται από την κατηγορία διαμονής καθώς και την πολυπλοκότητα της αίτησης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αιτήσεις εξετάζονται:

Αίτηση και Κατηγορία ΔιαμονήςΧρόνος Εξέτασης
Για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής σε πολίτη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΆμεσα
Για έκδοση Δελτίου Διαμονής σε Μέλη Οικογένειας Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης
Για έκδοση άδειας προσωρινής διαμονής με σκοπό την Απασχόληση

(γενική απασχόληση, οικιακή απασχόληση, απασχόληση σε εταιρεία ξένων συμφερόντων, απασχόληση μέλους οικογένειας Κύπριου πολίτη)
Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης

Για το Εξειδικευμένο Προσωπικό που απασχολείται σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων, η εξέταση αιτήσεων γίνεται εντός περιόδου 4-6 εβδομάδων.
Για έκδοση άδειας οικογενειακής επανένωσης υπήκοου τρίτης χώραςΕντός εννέα (9) μηνών από την υποβολή της αίτησης

Εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε περίπτωση που ο συντηρών είναι μετατιθέμενος στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης.
Για έκδοση άδειας διαμονής σε κάτοχο του Καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντοςΕντός δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της αίτησης
Για έκδοση άδειας προσωρινής διαμονής σε ΦοιτητέςΕντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης
Για έκδοση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης και άδειας μακράς κινητικότητας στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσηςΕντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης
Για εξέταση κοινοποίησης βραχείας κινητικότητας στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσηςΕντός 20 ημερών από την υποβολή της κοινοποίησης
Για έκδοση άδειας εισόδου ή εργασίας ή διαμονής με σκοπό την εποχιακή εργασίαΕντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι πιο πάνω διορίες μπορούν να επεκταθούν σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της αίτησης. Τονίζεται επίσης, ότι σε περίπτωση που η υποβληθείσα αίτηση δεν είναι πλήρης (π.χ. δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα) οι πιο πάνω διορίες αρχίζουν να μετρούν μόνο όταν ο αιτητής προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus