Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τι είναι οι Ταυτότητες με Βιομετρικά Στοιχεία;

Οι βιομετρικές ταυτότητες είναι ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία φέρουν σε μικροψηφίδα (microchip) τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου και αντικαθιστούν τις παλιού τύπου πολιτικές ταυτότητες που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται στη μικροψηφίδα (microchip) αποτελούνται από τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη βιομετρική φωτογραφία και τη ψηφιακή υπογραφή έκαστου προσώπου και είναι μοναδικά, μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα του κάθε προσώπου.
Τα βιομετρικά στοιχεία πιστοποιούν αφενός την ταυτότητα του κατόχου του εγγράφου και αφετέρου συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων χρήσης πλαστών εγγράφων.
Οι βιομετρικές ταυτότητες εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία από τις 24.2.2015.

Διαδικασία έκδοσης / αντικατάστασης Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας:

Η απόκτηση και κατοχή Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε δικαιούχο έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) του χρόνια.

Δελτία Πολιτικής Ταυτότητας εκδίδονται μόνο στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας .

Για την υποβολή έκδοσης/αντικατάστασης Δελτίου Ταυτότητας τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αποτείνονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σημειώνεται ότι, η έκδοση των καρτών δεν γίνεται στους τόπους υποβολής της αίτησης αλλά στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να αποτείνονται στον τόπο όπου υπέβαλαν αρχικά την αίτηση τους για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας τους. Συστήνεται όπως οι πολίτες αποτείνονται στον τόπο υποβολής της αίτησης για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας του όχι ενωρίτερα από δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η χρονική ισχύς των ταυτοτήτων είναι δέκα (10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) χρόνια για ανήλικα πρόσωπα.

Απαιτούμενα έγγραφα:

(α) Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης
(β) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης
(γ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου, σε περίπτωση παντρεμένης γυναίκας που θέλει να αλλάξει το επίθετό της ή Διαζυγίου, σε περίπτωση διαζευγμένης.
(δ) Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη εκτός από Κυπριακή Υπηκοότητα.
(ε) Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Κυπριακή Ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)
(στ) Καταβολή του τέλους με βάση την κείμενη νομοθεσία. Tα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:
  • Τέλος έκδοσης / ανανέωσης: €30
  • Έκδοση / ανανέωση περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικους: €20
  • Αντικατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης λόγω απώλειας / κλοπής ή φθοράς): €30


Έκδοση ταυτότητας σε ανήλικους:

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπα κάτω των 18 χρόνων πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να υπογράφεται και από τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα, ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής. Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται στο εξωτερικό, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον γονέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία και θα πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή συγκατάθεση του γονέα που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι συγκατατίθεται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας του ανήλικου παιδιού του. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από την Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει την κηδεμονία και γονική μέριμνα και με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα.


Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ο αιτητής υποβάλλει συμπληρωματικά:
  • Ένορκο Δήλωση από το Δικαστήριο για την απώλεια/κλοπή.
  • Καταγγελία στην Αστυνομία για την απώλεια/κλοπή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα:

Λευκωσία:22804295, 22804283
Λεμεσός:25806450, 25806444
Λάρνακα:24801025, 24801023, 24801852, 24801858
Πάφος:26801137
Αμμόχωστος:23200935
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.doc (File Size: 522,2Kb)

No documents found

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter