Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανακοινώσεις


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

05/02/2016

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, από τις 19-01-2016, ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις για την επανείσοδο Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στη Δημοκρατία και επιθυμούν να ταξιδεύσουν εκτός Κύπρου ενώ η αίτηση τους για άδεια διαμονής βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα:

1. Σε περίπτωση που ΥΤΧ έχει αναχωρήσει και η άδεια διαμονής του δεν έχει ακόμα εκδοθεί κατά την ημερομηνία επανεισόδου του, αυτός θα μπορεί να εισέρχεται εκ νέου στη Δημοκρατία με δικαιολογητικό την πρωτότυπη απόδειξη της υποβολής της αίτησης για προσωρινή άδεια διαμονής (Γ.Λ301 η Γ.Λ 301B), (βλ. σχετικά Δείγματα Απόδειξης πιο κάτω) νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει 3 μήνες από την αναχώρησή του. Νοείται ότι για κατηγορίες Τρίτων Υπηκόων για τους οποίους δεν εκδίδεται απόδειξη (ατελείς αιτήσεις) ισχύει η απαίτηση για κατοχή άδειας επανεισόδου (re-entry visa).

2. Οι ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους ΥΤΧ που έχουν υποβάλει αίτηση για Δελτίο Διαμονής ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, με τη μόνη εξαίρεση ότι οι αιτήσεις δεν θα απορρίπτονται εάν οι ΥΤΧ βρίσκονται εκτός Δημοκρατίας πέραν των 3 μηνών.

3. Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν άμεση εφαρμογή και ισχύουν μόνο για περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για απόκτηση προσωρινής άδειας διαμονής ή Δελτίου Διαμονής. Ταυτόχρονα διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω διευθέτηση δεν ισχύει για αιτητές που υπέβαλαν αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης ή για απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντα στη Δημοκρατία και δεν έχουν σε εκκρεμότητα αίτηση για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES