Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Request for Information (RFI) for a turnkey solution including the supply of eMRTDs, installation, configuration, maintenance and operational support of systemsΗ διαδικασία έχει ολοκληρωθεί

English text follows.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για νέο διαγωνισμό σχετικά με το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εξατομίκευση των μελλοντικών εγγράφων (διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής).

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε χρήσιμη η συλλογή πληροφοριών από την αγορά. Ως εκ τούτου, ετοιμάστηκε έγγραφο στην αγγλική γλώσσα μέσω του οποίου οι δυνητικοί προσφέροντες καλούνται να παράσχουν στοιχεία. Το έγγραφο μπορεί να εντοπιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής.

Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί πρόσκληση υποβολής προσφορών και η συμμετοχή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη μελλοντική διαδικασία διαγωνισμού ούτε θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης.

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο chhadjipavlou@papd.mof.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι τις 13:00.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να υποβληθούν στο πιο πάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 μέχρι τις 13:00.


The process has been concluded
The Civil Registry and Migration Department is currently in the preparation phase for a tender regarding the design, production and personalisation of its future eMRTDs. As part of the preparation for a future tender, CRMD seeks to gather information from the market. CRMD has therefore prepared a request for information (RFI) in English language where potential tenderers are invited to provide input. The document can be found at the bottom of this page.

It should be stressed that this notice is not a call for tenders and participation in the RFI will not be required for participation in a future tender procedure nor will it affect in any way the selection and awarding process.

Questions will be accepted by Friday, 25 February 2022 – 13:00 hrs (Cyprus Time) and should be submitted to chhadjipavlou@papd.mof.gov.cy

Completed questionnaires should be submitted to chhadjipavlou@papd.mof.gov.cy no later than Friday, 18 March 2022 - 13:00 hrs (Cyprus Time).CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA