Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής υποβάλλεται από πολίτη της Ένωσης και μέλη της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες τηςΈνωσης, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία άφιξής του στη Δημοκρατία.

2. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον πολίτη της Ένωσης απαιτείται η προσκόμιση των ακoλούθων εγγράφων:

2.1 Σε περίπτωση που σκοπός της παραμονής στη Δημοκρατία είναι η άσκηση μισθωτής εργασίας:

(α) Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.
(β) Βεβαίωση Πρόσληψης από τον εργοδότη (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ της αίτησης) ή πιστοποιητικό απασχόλησης.
(γ) Δύο φωτογραφίες - Τονίζεται ότι πλέον φωτογραφίες λαμβάνονται επί τόπου κατά την υποβολή της αίτησης και δεν είναι αναγκαία η προσκόμισή τους.
Σε περίπτωση που σκοπός της παραμονής στη Δημοκρατία είναι η άσκηση μη μισθωτής εργασίας:
(α) Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.
(β) Βεβαίωση εγγραφής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενος.
(γ) Δύο φωτογραφίες - Τονίζεται ότι πλέον φωτογραφίες λαμβάνονται επί τόπου κατά την υποβολή της αίτησης και δεν είναι αναγκαία η προσκόμισή τους.

2.2. Σε περίπτωση που σκοπός της παραμονής στη Δημοκρατία είναι η παρακολούθηση σπουδών σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο Ίδρυμα εγκεκριμένο ή Χρηματοδοτούμενο από τη Δημοκρατία, για παρακολούθηση κατά κύριο λόγο σπουδών, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης:

(α) Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.
(β) Απόδειξη εγγραφής σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο Ίδρυμα εγκεκριμένο ή Χρηματοδοτούμενο από τη Δημοκρατία, για παρακολούθηση κατά κύριο λόγο σπουδών, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
(γ) Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας στη Δημοκρατία.
(δ) Δήλωση ή ισοδύναμο μέσο της επιλογής του αιτητή η οποία ή το οποίο δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο ύψος πόρων, που να βεβαιώνει την αρμόδια αρχή ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα της Κοινωνικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

2.3. Σε περίπτωση που σκοπός της παραμονής στη Δημοκρατία είναι άλλος από τους πιο πάνω:

(α) Σταθερό ή ικανοποιητικό εισόδημα από απασχόληση εκτός της Δημοκρατίας, ή
(β) σταθερό ή ικανοποιητικό εισόδημα από άλλες πηγές, νόμιμου χαρακτήρα, ή
(γ) καταθέσεις επαρκούς ύψους σε τραπεζικά ιδρύματα της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού, και
(δ) απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας στη Δημοκρατία.

3. Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης απαιτείται η προσκόμιση των ακολούθων εγγράφων:

(α) Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.
(β) Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας.
(γ) Κατά περίπτωση, τη Βεβαίωση Εγγραφής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή έρχονται για να τον/την συναντήσουν.
(δ) Στις περιπτώσεις συζύγου πολίτη της Ένωσης και απευθείας κατιόντων κάτω των 21 ή είναι συντηρούμενοι από αυτόν καθώς και εκείνων του/της συζύγου του/της, απόδειξη της ύπαρξης δεσμού συγγένειας και ότι τα εν λόγω μέλη της οικογένειας συντηρούνται από αυτόν.
(ε) Στις περιπτώσεις κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγρ. 3(δ), έγγραφο χορηγηθέν από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι τα εν λόγω μέλη της οικογένειας συντηρούνται από αυτόν ή ότι συμβίωναν κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης.
(στ) Απόδειξη της ύπαρξης διαρκούς σχέσης με σύντροφο.

4. Τα καταβλητέα τέλη είναι €20 για τον πολίτη της Ένωσης και €20 για κάθε μέλος της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτης της Ένωσης.

5. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση για εγγραφή θεωρείται αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.562,90.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:

Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:

α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:

- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπήκοοι κρατών Μελών της Ε.Ε που θα απασχοληθούν σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ):

Για τα πρόσωπα αυτά θα ακολουθείται η συνήθης νενομισμένη διαδικασία:

Με την άφιξη στη Δημοκρατία, υποβολή αίτησης πλήρως συμπληρωμένης για την εξασφάλιση Βεβαίωσης Εγγραφής (για τους πολίτες ΕΕ, τύπος MEU.1) ή Δελτίου διαμονής (για τα εξαρτώμενα πρόσωπα που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας τύπος ΜΕU.2), ανεξάρτητα από τη διάρκεια της παραμονής τους στη Δημοκρατία, με σκοπό τα πρόσωπα αυτά να αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα εγγραφής στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις .


Για πρόσωπα που είναι πολίτες της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους , θα γίνονται διευκολύνσεις στην παραλαβή και έκδοση των Βεβαιώσεων Εγγραφής και των Δελτίων Διαμονής.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΙΤΗΣΗ-FORM MEU1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4923,16Kb)

No documents found

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter