Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Άδειες ΜετανάστευσηςΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Δεδομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 [89(Ι)/2001], πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποκτά δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία καθώς και τα εξαρτώμενα του καθίστανται δικαιούχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η απαίτηση για προσκόμιση πιστοποιητικού ασφάλισης υγείας κατά την υποβολή της αίτησης για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης για τον αιτητή και τα εξαρτώμενα του καταργείται, δεδομένου ότι οι αιτούντες είτε βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν χρειάζονται ιατρική κάλυψη στην Κύπρο, είτε βρίσκονται στη Δημοκρατία με άδεια προσωρινής διαμονής και, άρα, καλύπτονται ήδη μέσω του ΓεΣΥ ή μέσω ιδιωτικής ασφάλισης υγείας - 11/06/2019.


Με βάση τον Κανονισμό 4 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει αιτήσεις για παραχώρηση Άδειας Μετανάστευσης. Η Επιτροπή υποβάλλει τις απόψεις της για τις συγκεκριμένες αιτήσεις, με έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για να χορηγήσει τις σχετικές Άδειες. Για να χορηγηθεί όμως Άδεια Μετανάστευσης σε κάποιο άτομο πρέπει η αίτησή του οπωσδήποτε να εμπίπτει σε μία από τις έξι Κατηγορίες του Κανονισμού 5. Οι Κατηγορίες αυτές αναλύονται ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Σ΄ αυτήν εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αυτοαπασχοληθούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία και ιχθυοτροφία, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει άδεια για απόκτηση συμφέροντος σε γη έκτασης ανάλογης για τον τύπον της επιχείρησης την οποία προτίθενται να διεξάγουν, έχουν στη διάθεσή τους κεφάλαιο ύψους περίπου €430.000 (£250,000) ή μικρότερο, το οποίο θα μπορούσε να αποδεχθεί η Επιτροπή Ελέγχου Μεταναστεύσεως και η απασχόλησή τους σ΄ αυτήν την επιχείρηση δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την γενική οικονομία της Δημοκρατίας.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Σ΄ αυτήν εμπίπτουν τα πρόσωπα που προτίθενται να απασχοληθούν σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις στη Δημοκρατία και κατέχουν ή θα δυνηθούν να εξασφαλίσουν δικαίωμα μεταλλευτικής έρευνας ή Άδεια η οποία είναι δυνατό να είναι αναγκαία για να μπορέσουν να απασχοληθούν με μεταλλευτικές έρευνες ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, έχουν στη διάθεσή τους κεφάλαιο €350,000 (£200.000), ή μικρότερο ποσό το οποίο θα αποδεχόταν η Επιτροπή και η απασχόλησή τους στη μεταλλευτική έρευνα ή μεταλλευτική επιχείρηση δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την οικονομία της Δημοκρατίας.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Σ΄ αυτήν εμπίπτουν τα πρόσωπα που προτίθενται να αυτοαπασχοληθούν σε επιτήδευμα ή επιχείρηση και κατέχουν ή μπορούν να εξασφαλίσουν την σχετική Άδεια από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, έχουν στη διάθεσή τους κεφάλαιο περίπου €260,000 (£150,000) ή μικρότερο ποσό το οποίο μπορεί να αποδεχθεί η Επιτροπή Ελέγχου Μεταναστεύσεως και η απασχόλησή τους στο επιτήδευμα ή την επιχείρηση, δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την οικονομία της Δημοκρατίας.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

Σ΄ αυτή εμπίπτουν τα πρόσωπα που προτίθενται να αυτοαπασχοληθούν σε επάγγελμα ή επιστήμη στη Δημοκρατία και είναι δεόντως προσοντούχοι για να ασκήσουν το επάγγελμα ή την επιστήμη τους στη Δημοκρατία, κατέχουν επαρκή κεφάλαια ή ασφαλισμένο εισόδημα. Για να μπορέσουν να εφαρμόσουν την πρόθεσή τους πρέπει να υπάρχει στη Δημοκρατία ανάγκη για πρόσθετα μέλη του επαγγέλματος αυτού ή της επιστήμης αυτής.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

Σ΄ αυτή εμπίπτουν τα πρόσωπα τα οποία θα εργαστούν ως υπάλληλοι σε κάποιο εργοδότη. Τους παραχωρείται δε, Άδεια Μετανάστευσης νοουμένου ότι η απασχόληση αυτή δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία αδικαιολόγητου ανταγωνισμού στο επάγγελμα το οποίο θα εξασκήσουν.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ

Σ΄ αυτή εντάσσονται τα πρόσωπα τα οποία δεν θα εργάζονται στην Κύπρο, αλλά θα παραμείνουν ως μόνιμοι επισκέπτες και έχουν στην διάθεσή τους ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €9568,17 (£5.600), ενώ για κάθε εξαρτώμενο άτομο επιπρόσθετο ετήσιο εισόδημα ύψους €4613,22 (£2,700). Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από συντάξεις, από μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια κλπ.

Πέραν από τις πιο πάνω Κατηγορίες, ο Υπουργός Εσωτερικών, με βάση τον Κανονισμό 6(2) μπορεί να χορηγήσει Άδεια Μετανάστευσης σε κάποιο αλλοδαπό ο οποίος δεν εμπίπτει σε μια από τις έξι κατηγορίες του Κανονισμού 5, εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο να πράξει τούτο και αν ικανοποιείται ότι η μετανάστευση του προσώπου αυτού δεν είναι προς βλάβη γενικώς των κατοίκων της Δημοκρατίας. Σ΄ αυτήν την Κατηγορία εμπίπτουν συνήθως άτομα τα οποία έχουν σχέση με την Κύπρο, όπως για παράδειγμα υπέργηροι γονείς αλλοδαπών που είναι παντρεμένοι με Κυπρίους πολίτες και δεν μπορούν ενταχθούν στην Κατηγορία “ΣΤ” επειδή δεν έχουν επαρκή εισοδήματα, ή τέκνα Κυπρίων γυναικών τα οποία δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία “E” ή “Δ” διότι δεν εργάζονται.

Άτομα στα οποία εγκρίνεται Άδεια Μετανάστευσης, υποχρεούνται με βάση τους Κανονισμούς, αν βρίσκονται στο εξωτερικό, να έλθουν στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Μετανάστευσης. Επίσης άτομα που παραμένουν εκτός της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστο δύο χρόνων, χάνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία.

Μόνιμοι κάτοικοι (μετανάστες) με βάση τον Κανονισμό 8 θεωρούνται και οι εξαρτώμενοι των κατόχων Άδειας Μετανάστευσης, ήτοι τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι σύζυγοι τους.

Υποβολή αιτήσεων για Άδεια Μετανάστευσης

Για την εξασφάλιση άδειας μετανάστευσης και για εγγραφή θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στα κατά τόπους σημεία υποβολής αιτήσεων.

Για την υποβολή της αίτησης, πρέπει να συμπληρωθεί το απαραίτητο έντυπο αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα.

Για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:

Βήμα 1:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εκτυπώστε μόνο εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Βήμα 2:
Αφού μελετήσετε την κατάσταση με τα συνοδευτικά έγγραφα συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε. Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ). Προσοχή, επίσης, στο γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται έγγραφα από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!.

Βήμα 3:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 4:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

ΣΗΜ.:
  • Για πληροφορίες σχετικά με τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας πατήστε εδώ
  • Για πληροφορίες για την υποβολή, το ύψος, τη διάρκεια και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών πατήστε εδώ

Το τέλος για την παραχώρηση Άδειας Μετανάστευσης ανέρχεται στο ποσό των €500 και καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 41,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MIP1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4928,76Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA