Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τόμεας Μετανάστευσης


ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροπ.) (Αρ. 2) Νόμο του 2007 (184(Ι) 2007) η άδεια εισόδου ή η θεώρηση χορηγείται στον αλλοδαπό με σκοπό εισόδου του στη Δημοκρατία για να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Εντός δέκα ημερών από την άφιξη του, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής. Αλλαγή ιδρύματος ή/και κλάδου σπουδών ή/και ειδικότητας επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής εξασφαλίσει σχετική άδεια από τη Διευθύντρια.

Εκτός ωραρίου σπουδών επιτρέπεται στους φοιτητές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς ή/καιεπαγγέλματα που καθορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η άδεια διαμονής του φοιτητή δυνάμει του Νόμου μπορεί είτε να μην ανανεωθεί είτε να ανακληθεί.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών ή
(ιι) τουλάχιστο δύο έτη,

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη

(β) Σε περίπτωση ανήλικου, γονική άδεια δεόντως επικυρωμένη για την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(γ) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

(δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης με ισχύ μέχρι 4 μήνες για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση με ισχύ 4 μηνών.

(ε) Βεβαίωση Eγγραφής σε ΄Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών με περιγραφή του σχετικού προγράμματος και της διάρκειας του.

(στ) Απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής του Ιδρύματος

(ζ) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσης του αιτητή ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ΄Ιδρυμα που την παραχωρεί, αν αυτό είναι στην χώρα προέλευσης του.

(η) Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43

(θ) Εντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ


(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει.

(ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών ή
(ιι)Τουλάχιστον δύο έτη

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

(β) Πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία, εκτός αν ο αιτητής καλύπτεται αυτόματα από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα λόγω της εγγραφής σας σε αυτό.

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση από Κύπρο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών.

(δ) Βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι ο αιτητής έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό λογαριασμό ικανοποιητικού ύψους για κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και διδάκτρων του για την χρονική περίοδο της αιτούμενης άδειας διαμονής.

(ε) Τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα που θα φοιτήσει ο αιτητής για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του.

(στ) 2 φωτογραφίες

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €34.17.

(η) Εντυπο Μ61 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,1457 Λευκωσία.
Tel: 22804400,
Fax: 22804442
E-mail.:nmalaktou@crmd.moi.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ M61.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 61,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΙΤΗΣΗ 58.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 65,33Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus