Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α8) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α2)

Ανακοινώσεις


ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α8) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α2)

08/07/2022
Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α8) και τριάντα έξι (36) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α2) για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης», και εννέα (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α8) και δεκατριών (13) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργών υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α2) για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και της διαχείρισης δικαιούχων διεθνούς προστασίας»
Tα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, την διαδικασία πρόσληψης και τον τρόπο υποβολής αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα, ημερομηνίας 08.07.2022.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στους πιο κάτω συνδέσμους όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αιτήσεις για Κύπριους πολίτες
https://aps.moi.gov.cy

Αιτήσεις για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέσεις Λειτουργών για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α8)
https://forms.gle/UXFkZpqz3X3G8XGW9

Θέσεις Λειτουργών υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης (κλ. Α2)
https://forms.gle/rUeNNaYdYoF88MxH9Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus