Κυπριακή Δημοκρατία


Νομοθεσία / Βασικοί ΚανονισμοίΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΠΑ 1301/2013 - 01/01/2016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/20062013.pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1301.2013.pdf (File Size: 1052,99Kb)