Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.21.2 Σύμβαση Πολιτικής Συμβίωσης - Σύμφωνο Συμβίωσης
Σύμφωνο Συμβίωσης

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Hide details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις
2. Προϋποθέσεις

Για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν.

Αφού παρουσιαστούν ενώπιον του Ληξίαρχου, τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα υποβάλλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα ίδια το έντυπο με τίτλο «Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης».

Μαζί με το εν λόγω έντυπο, το κάθε πρόσωπο παρουσιάζει τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Έγκυρο και σε ισχύ δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο
β) ένορκη δήλωση ότι – δεν έχει συνάψει γάμο ή άλλη Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ, δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, και εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση

Κύπριοι πολίτες προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ελευθερίας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Μη Κύπριοι που διαμένουν στη Δημοκρατία με οποιοδήποτε άλλο καθεστώς και έχουν στην κατοχή τους τίτλο/άδειας διαμονής, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Ελευθερίας από τη χώρα καταγωγής τους, όπως και επιπρόσθετα Πιστοποιητικό Ελευθερίας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Αλλοδαποί Τουρίστες (ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών) που διαμένουν στη Δημοκρατία με άδεια βραχείας διάρκειας, υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ελευθερίας μόνο από τη χώρα καταγωγής τους.


Show details for 3. Πιστοποιητικά3. Πιστοποιητικά

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE/$file/01-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3.pdf

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE?OpenDocument

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2015_1_184/full.html

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα