Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.21.1 Σύμβαση Πολιτικής Συμβίωσης - Πολιτικοί Γάμοι
Πολιτικοί Γάμοι

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Νομοθεσία
4. Επικοινωνία

Hide details for 1. Γενικά1. Γενικά
1. Γενικά
• Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
• Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο δεν πρέπει να κωλύονται λόγω συγγένειας βάσει και των διατάξεων του σχετικού νόμου [π.χ. να μην είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του πέμπτου (ε’) βαθμού ή συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου (γ’) βαθμού].
• Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση. Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση.

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Νομοθεσία3. Νομοθεσία

Show details for 4. Επικοινωνία4. Επικοινωνία


Σχετικό Περιεχόμενο

http://ucm.org.cy/politiki-gami/

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2003_1_104.html

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα