Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑνακοινώσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών


2021

Νέος Πίνακας Δομικών Προϊόντων για τα οποία ισχύουν Περιοριστικά Μέτρα

Ευρωκώδικας 3 (Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-4:2006 (+A1:2015) Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες (Αγγλική και Ελληνική γλώσσα). ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 19/02/2021)


Διευκρίνιση με αριθμό 1 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - επισκέψιμα τμήματα οικοδομών από άτομα με αναπηρία

2020
Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο) (Οκτώβριος 2020)

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Νέες γνωστοποιήσεις Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

Νέος Πίνακας Δομικών Προϊόντων για τα οποία ισχύουν Περιοριστικά Μέτρα

2019
Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης (Νοέμβριος 2019)
Νέοι Κανονισμοί 61ΗΑ "Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση" & 61ΙΑ "Πυροπροστασία" - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Κ.Δ.Π. 404/2019 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα Αρ.1 του 2019 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ)

Κ.Δ.Π. 309/2019 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, (Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας δυνάμει του άρθρου 4(2)(στ))

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 17(I)/2019)

Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

2018
Σεμινάρια σχετικά με τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές/Απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑμεΜΚ (Ιούλιος 2018)
Παρουσίαση για κατασκευαστές εξωτερικών ανοιγμάτων (Νομοθεσία, Δεκέμβριος 2018) - (Υπουργείο Εσωτερικών - Σταύρος Γιαβρής)
Νέο Διάταγμα του 2018 με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ(5) "Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη Χρήση" του περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) - ΚΔΠ 262/2018

Παλαιότερες Ανακοινώσεις
Σεμινάριο για τη διαδικασία Αναγκαστικής Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικού Έγκρισης (Νοέμβριος 2017)

Τεχνική Βοήθεια (Ε.Ε.) για τη Μεταρρύθμιση του Πλαισίου της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας (2017)

Σεμινάριο για την Αδειοδότηση Οικοδομών - Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για τον Μηχανικό (Ιούνιος 2012)
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα