Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

Επικαιροποίηση - Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο.


Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

Επικαιροποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75172 ημερ. 29.5.2013 -Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

Η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων με στόχο την προσέλκυση και ενθάρρυνση επενδύσεων στην οικοδομική βιομηχανία αποτελεί μέρος της Κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάκαμψη της οικονομίας της Κύπρου. Τα πολεοδομικά κίνητρα θεωρούνται γενικά ως ένα πρόσφορο εργαλείο στη φάση που περνά σήμερα ο τόπος, δεδομένου ότι δεν έχουν άμεσο οικονομικό κόστος για το Κράτος και μπορούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια, νοουμένου ότι δεν δημιουργούν επιβαρύνσεις στο χώρο όπου αξιοποιούνται.

2. Πέραν από τα κίνητρα που καθορίζονται ήδη στα ισχύοντα Τοπικά Σχέδια και προς επίτευξη της τόνωσης της οικοδομικής βιομηχανίας και της ανάπτυξης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 29.5.2013 την εισαγωγή πρόσθετων πολεοδομικών κινήτρων ή και ενίσχυση υφιστάμενων, τα οποία αφορούν αύξηση του συντελεστή δόμησης και διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων, σύμφωνα με τους ακόλουθους βασικούς κανόνες:

(α) Ενθάρρυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και όχι απλά αύξηση της τιμής των ακινήτων.
(β) Επικέντρωση σε αναπτύξεις που συνάδουν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της οικονομίας (υπηρεσίες – καινοτομία/έρευνα – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
(γ) Έμφαση στις μεγάλες αναπτύξεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο επιθυμητό οικονομικό/αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
(δ) Αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στον αστικό ιστό, στην κυκλοφορία, στο περιβάλλον και στις ανέσεις των πολιτών.

3. Τα πολεοδομικά κίνητρα που υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι αντίστοιχες περιοχές εφαρμογής τους (Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, Τουριστικές Ζώνες παγκύπρια και περιοχές εκτός Ορίου Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής) συνοψίζονται ως ακολούθως:

(α) Αστικά Κέντρα των τεσσάρων μεγάλων πόλεων
Σε ιδιοκτησίες εμβαδού πέραν των 1000 τ.μ. που βρίσκονται κατά μήκος επιλεγμένων δρόμων στα Τοπικά Σχέδια δρόμων, αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης κατά 0,30:1 για προσέλκυση επιθυμητών αναπτύξεων και οικιστικής ανάπτυξης.

Οι έννοιες των επιλεγμένων δρόμων και των επιθυμητών αναπτύξεων, καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής περιγράφονται στο Κεφάλαιο “Αστικό Κέντρο” των αντίστοιχων Τοπικών Σχεδίων.
(β) Μεγάλες ιδιοκτησίες στην περίμετρο των εν λόγω Αστικών Κέντρων
Σε ιδιοκτησίες με εμβαδόν πέραν των 2000 τ.μ., που βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία της πόλης, ακριβώς έξω από τα όρια των Αστικών Κέντρων και εφαπτόμενες με αυτά, θα αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης κατά 0,25:1 για εμπορικές και γραφειακές αναπτύξεις.

Τα όρια των Αστικών Κέντρων προσδιορίζονται στα αντίστοιχα Τοπικά Σχέδια.

Το κίνητρο αφορά ιδιοκτησίες που, λόγω μεγέθους, σχήματος και θέσης (κομβικά σημεία κύριων δρόμων στην είσοδο του Αστικού Κέντρου ή κατά μήκος κύριων οδικών αξόνων που εφάπτονται με αυτό), μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς της πόλης.

(γ) Μεγάλης κλίμακας ιδιοκτησίες εντός Ορίου Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου για τις οποίες καθορίζεται ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Σε μεγάλους χώρους στα ισχύοντα Τοπικά Σχέδια για τους οποίους υπάρχει ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης, θα αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης κατά 0,20:1 για την καθορισμένη χρήση.

Ως ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης θεωρείται εκείνο που διαμορφώνεται από το Κράτος για ανάπτυξη σε ιδιοκτησίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή εκείνο που περιγράφεται στο Τοπικό Σχέδιο ως ειδική χωροθετική πολιτική.

(δ) Όλες οι Τουριστικές Ζώνες παγκύπρια (περιλαμβανομένων των Τουριστικών Ζωνών που διέπονται από τη Δήλωση Πολιτικής).

Στις καθορισμένες Τουριστικές Ζώνες με συντελεστή δόμησης για ξενοδοχεία ή άλλη τουριστική ανάπτυξη, αν δεν επιτρέπονται τα ξενοδοχεία σε συγκεκριμένη ζώνη, μεγαλύτερο του 0,20:1, ο συντελεστής δόμησης θα αυξάνεται κατά 20% για όλους τους επιτρεπόμενους τύπους ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των μικτών Τουριστικών αναπτύξεων (π.χ. Condo Hotels).

Σε καθορισμένες Τουριστικές Ζώνες με συντελεστή δόμησης ίσο ή μικρότερο του 0,20:1 για ξενοδοχεία ή άλλη τουριστική ανάπτυξη, αν δεν επιτρέπονται τα ξενοδοχεία σε συγκεκριμένη ζώνη, η εν λόγω αύξηση θα είναι 25% του συντελεστή δόμησης.
Νοείται ότι τα πιο πάνω κίνητρα είναι επιπρόσθετα οποιουδήποτε άλλου εν ισχύ κινήτρου, αφορούν το σύνολο της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας και μπορεί να ξεπερνούν την οροφή που έχει τεθεί στα αντίστοιχα Σχέδια Ανάπτυξης.


4. Στις περιοχές εκτός Ορίου ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

(ι) Αναβάθμιση του συντελεστή δόμησης κατά 30% για υφιστάμενες κατηγορίες Εξειδικευμένων Αναπτύξεων των εν λόγω Τοπικών Σχεδίων, και προσθήκη νέων κατηγοριών τέτοιων αναπτύξεων, που θα μπορούν να χωροθετούνται στις αντίστοιχες περιοχές Εξειδικευμένων Αναπτύξεων (οι νέες αυτές κατηγορίες και οι συντελεστές ανάπτυξης τους θα μελετούνται κατ’ αξία).

(ιι) Αναβάθμιση του συντελεστή δόμησης κατά 0,30:1 δια υφιστάμενες κατηγορίες Ενοποιημένων Αναπτύξεων Μεγάλων και Σύνθετων Αστικών Χρήσεων των εν λόγω Τοπικών Σχεδίων, και προσθήκη νέων στρατηγικών χρήσεων, για τις οποίες θα ισχύουν οι ίδιες συμπληρωματικές χρήσεις του οικείου Κεφαλαίου (οι νέες στρατηγικές χρήσεις και οι συντελεστές ανάπτυξης τους θα μελετούνται κατ’ αξία).

(ιιι) Αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιπτώσεις Γηπέδων Γκολφ από 0,10:1 σε 0,15:1 και αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου δομήσιμου εμβαδού από 100.000 τ.μ. σε 150.000 τ.μ. Με αυτά τα δεδομένα ο συντελεστής δόμησης των οικιστικών οικοπέδων αυξάνεται από 0,20:1 σε 0,30:1, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην Κύπρο.

5. Για όλες τις αναπτύξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 πιο πάνω παρέχεται επιπρόσθετα αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 5%, νοουμένου ότι το σύνολο των ενεργειακών αναγκών τους θα καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Νοείται ότι το πιο πάνω κίνητρο δεν θα εφαρμόζεται στα Αστικά Κέντρα, δεδομένου ότι αυτό ήδη παραχωρείται με τα ισχύοντα κίνητρα.

6. Για την παραχώρηση όλων των πιο πάνω αναφερόμενων κινήτρων δεν απαιτείται η διαδικασία της εξέτασης αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης που βρίσκονται σε ισχύ.

7. Νοείται ότι ο συντελεστής δόμησης που αναφέρεται στο παρόν κείμενο (πλην της περίπτωσης των γηπέδων γκολφ) είναι ο συντελεστής που καθορίζεται στο Σχέδιο Πολεοδομικών Ζωνών του κάθε Σχεδίου Ανάπτυξης.8. Βασικές προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των αποφασισθέντων πολεοδομικών κινήτρων είναι οι ακόλουθες:

(α) Υποβολή της αίτησης για ανάπτυξη εντός περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων.

(β) Ολοκλήρωση του έργου σε χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα 3 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας οικοδομής. Ωστόσο, για τις αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας που περιγράφονται στην παράγραφο 4, το εν λόγω διάστημα θα είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με την κλίμακα του έργου και θα συμφωνείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου κατά φάσεις.

9. Για σύντμηση του χρόνου αδειοδότησης του έργου και διασφάλιση της έγκαιρης ολοκλήρωσης του, προνοούνται τα ακόλουθα:

(α) η διατύπωση προκαταρκτικών απόψεων από την Πολεοδομική Αρχή, η οποία θα είναι δεσμευτική,

(β) η συντόμευση του χρόνου υποβολής σχεδίων και αδειοδότησης
[οι αιτητές θα υποβάλλουν αίτηση με όλες τις απαιτούμενες μελέτες για χορήγηση πολεοδομικής άδειας σε διάστημα έξι (6) μηνών από τις προκαταρκτικές απόψεις, ενώ ο χρόνος χορήγησης πολεοδομικής άδειας δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της πλήρους μελέτης].

(γ) η υπογραφή συμφωνίας με βάση το άρθρο 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, για τήρηση των χρονικών και άλλων όρων της άδειας, και

(δ) η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της ανάπτυξης από την Πολεοδομική Αρχή.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3 Ιουνίου, 2013.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου