Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΓενικές Πληροφορίες

Η διαχείριση των στερεών οικιακών αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Κύπρο, αφενός μεν για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε, για την υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περί περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα αυτό.

Στις 26/11/2014 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, που προνοούνταν στο περί αποβλήτων Νόμο 185(Ι)/2011, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (αρ. απόφασης 77.911). Η Υπουργική Απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Φεβρουαρίου 2016 με την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της σχετικής τροποποίησης του Νόμου 185(Ι)/2011. Σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο 3(Ι)/2016 η αδειοδότηση ή η ανανέωση αδειών φορέων για συλλογή, μεταφορά και διάθεση αποβλήτων και η αδειοδότηση ή η ανανέωση αδειών λειτουργίας Μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) καθώς και η αδειοδότηση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ και Μονάδων επεξεργασίας / κομποστοποίηση αποβλήτων κήπων & πάρκων γίνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι η υλοποίηση των νέων έργων υποδομής, που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα, θα γίνει από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει όσα έργα βρίσκονταν υπό εξέλιξη τη δεδομένη στιγμή.

Τονίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει την υλοποίηση των έργων υποδομής εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία αδυνατούσε να αναλάβει την υλοποίηση τους. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, και σύμφωνα με τον Περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμο (Ν.85(Ι)/2005), το Υπουργείο Εσωτερικών εκχωρεί τα έργα στα αντίστοιχα Επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης για τη διαχείριση και λειτουργία τους.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών ολοκλήρωσε ή/και συνεχίζει την υλοποίηση των πιο κάτω έργων υποδομής:


(α) Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) επαρχίας Πάφου. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η αξία της σύμβασης ήταν €6.622.000,00 συν Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στα πλαίσια του έργου υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω:


(β) Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου. Το έργο χωρίστηκε σε τρείς συμβάσεις των οποίων οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Η αξία των συμβάσεων ήταν για το Τμήμα Ι €6.717.000,00 συν Φ.Π.Α, για το Τμήμα ΙΙ €4.789.000,00 συν Φ.Π.Α και για το Τμήμα ΙΙΙ €5.982.510 συν Φ.Π.Α. Όλες οι συμβάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στα πλαίσια του έργου υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω:


(γ) Κατασκευή Δικτύου Πράσινων Σημείων (Π.Σ). Σκοπός της κατασκευής των ΠΣ είναι η εξυπηρέτηση πρωτίστως των πολιτών οι οποίοι θα μπορούν να εναποθέτουν εκεί συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, προερχόμενα από οικίες, συμπεριλαμβανομένου κλαδεμάτων από τον καθαρισμό των κήπων τους. Τα ΠΣ θα χρησιμοποιούνται, υπό περιορισμούς, από τις Τοπικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν πρακτικές που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα οι Τοπικές Αρχές για την απόρριψη των αποβλήτων τους. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση κλαδεμάτων ή άλλων αποβλήτων από γεωργικές δραστηριότητες.

Το Δίκτυο (ΠΣ) περιλαμβάνει παγκύπρια 22 σημεία συλλογής, 15 από τα οποία βρίσκονται σε Κοινότητες και τα υπόλοιπα εντός Δημοτικών ορίων. Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν κατασκευαστεί 8 ΠΣ, στις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου 6 ΠΣ, στην Επαρχία Πάφου 4 ΠΣ και στην Επαρχία Λεμεσού κατασκευάζονται 4 ΠΣ.

Η κατασκευή των ΠΣ των επαρχιών Πάφου, Λάρνακας/Αμμοχώστου και Λευκωσίας έχει ολοκληρωθεί και η αξία των συμβάσεων ήταν για τα ΠΣ Πάφου €1.594.000,00 συν Φ.Π.Α., της Λάρνακας/Αμμοχώστου €2.377.948,30 συν Φ.Π.Α. και για τα ΠΣ Λευκωσίας €2.887.000,00 συν Φ.Π.Α. Όλες οι συμβάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής κατά τη προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η κατασκευή των ΠΣ Λεμεσού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. Η αξία της σύμβασης είναι €2.180.000,00 συν Φ.Π.Α και το έργο αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στα πλαίσια του έργου υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω:

  • Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων (Green Points) σε όλη την Κύπρο
  • Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων (Νόμος 102(Ι)/2005) στο Περιβάλλον από την κατασκευή του δικτύου Πράσινων Σημείων.
  • Τεχνοοικονομικής Μελέτη/Μελέτη Ανάλυσης Κόστους/Οφέλους για την κατασκευή του δικτύου Πράσινων Σημείων
  • Μελέτη Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Νόμος 140(Ι)/2005).
  • Γνωμάτευση Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Έγγραφα Διαγωνισμού Κατασκευής ΠΣ Πάφου
  • Έγγραφα Διαγωνισμού Κατασκευής ΠΣ Λάρνακας-Αμμοχώστου
  • Έγγραφα Διαγωνισμού Κατασκευής ΠΣ Λευκωσίας
  • Έγγραφα Διαγωνισμού Κατασκευής ΠΣ Λεμεσού
  • Πολεοδομικές Εγκρίσεις ΠΣ Πάφου, Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λευκωσίας και Λεμεσού

(δ) Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) επαρχίας Λεμεσού .
Η Μονάδα Ο.Ε.Δ.Α κατασκευάζεται στη θέση «Πεντάκωμο» που ανήκει διοικητικά στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακώμου συνολικής έκτασης 380 στρεμμάτων. Η Μονάδα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εγκατάσταση Μηχανικής Διαλογής, για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά, χαρτί, γυαλί) η οποία σχεδιάστηκε ώστε να δέχεται προς επεξεργασία περίπου 140.000 τόνους σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων ανά έτος ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα μηχανικής επεξεργασίας επιπλέον 20.000 τόνων ανά έτος προδιαλεγμένων οικιακών και εμποροβιομηχανικών ανακυκλώσιμων υλικών που θα συλλέγονται από προγράμματα Διαλογής στη Πηγή.

Επίσης, η Μονάδα θα περιλαμβάνει εγκατάσταση Βιολογικής Επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος και την παραγωγή βιοαέριου το οποίο θα αξιοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Επιπλέον, έχει μελετηθεί σχεδιαστική πρόβλεψη, ώστε η Μονάδα να μπορεί να επεξεργάζεται επιπλέον 15.000 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένων πράσινων ή/και οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, εφόσον αυτά δεν οδηγηθούν σε υφιστάμενες ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης. Τα υπολείμματα όλων των διεργασιών και τα άχρηστα υλικά θα οδηγούνται προς ταφή στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας 99/31/ΕΚ.

Ο Σ.Μ.Α κατασκευάζεται στη θέση «Καντού» η οποία ανήκει διοικητικά στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καντού και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφόρτωσης των Κοινοτικών Συμβουλίων των νοτιοδυτικών περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού. Οι ποσότητες απορριμμάτων οι οποίες θα μεταφορτώνονται στον ΣΜΑ Καντού εκτιμώνται σε 15.000t/έτος.

Η κατασκευή της Μονάδας άρχισε στις 20/04/2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η αξία της σύμβασης είναι €42.686.200,00 συν Φ.Π.Α και το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά τις προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020. Η Μονάδα Ο.Ε.Δ.Α Λεμεσού θα είναι η δεύτερη που θα κατασκευαστεί στη Κύπρο μετά την κατασκευή της Μονάδας Ο.Ε.Δ.Α Λάρνακας-Αμμοχώστου η οποία λειτουργεί από την 01/04/2010 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής από την προγραμματική περίοδο 2004-2006. Στα πλαίσια του έργου υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω:ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης