Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν - Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 –
Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο
Ενόψει της έναρξης της ισχύος την 19η Ιουλίου 2013 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του Κοινοτικού Κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν, των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1683/95 και (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

ανακοινώνεται ότι από την 19η Ιουλίου 2013, η Κυπριακή Δημοκρατία θα εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις που προκύπτουν από τον εν λόγω Κανονισμό.

Σημειώνεται ότι ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν θεσπίζει κοινούς κανόνες για τα πρότυπα και τις διαδικασίες συνοριακού ελέγχου προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεσμευτικός για την Δημοκρατία. Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός επιφέρει σειρά τροποποιήσεων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν και στον περιορισμό των διαφορετικών ερμηνειών από τα Κράτη Μέλη.

Σημαντική τροποποίηση που αξίζει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι αυτή που αφορά στις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών. Ο Κανονισμός αναφέρει ότι για σκοπούμενη παραμονή στην επικράτεια Κράτους Μέλους που δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 μέρες, εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, που περιλαμβάνει τον συνυπολογισμό της τελευταίας περιόδου 180 ημερών πριν από κάθε ημέρα παραμονής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο για διέλευση των συνόρων, το οποίο να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια του Κράτους Μέλους (σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να μην απαιτηθεί από το Κράτος Μέλος) και το οποίο να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας από την ημερομηνία εισόδου στο Κράτος Μέλος.


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

18.07.2013Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου