Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Το άρθρο 2 του Ν.60(Ι)/2014, ορίζει τον Υπουργό Εσωτερικών ή το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εκπρόσωπό του, ως Εθνικό Συντονιστή για θέματα εμπορίας προσώπων, όπως έχει οριστεί δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 61.961 και ημερομηνία 12.5.2005.

Σύμφωνα με το άρθρο 66, ο Εθνικός Συντονιστής προεδρεύει των συνεδριάσεων της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας και έχει αρμοδιότητα και καθήκον να:
(α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας ή συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο∙

(β) συγκαλεί, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, συναντήσεις με τους Υπουργούς ή τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων στις οποίες υπάγονται οποιεσδήποτε εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Αρχηγού της Αστυνομίας·

(γ) συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων και δράσεων οι οποίες αποφασίζονται στο πλαίσιο της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας και στο εθνικό σχέδιο δράσης∙

(δ) εκπροσωπεί την πολυθεματική συντονιστική ομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο οποτεδήποτε συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου∙

(ε) υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, την ετήσια έκθεση της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας και το εθνικό σχέδιο δράσης∙

(στ) εκπροσωπεί την πολυθεματική συντονιστική ομάδα, όπου αυτό είναι απαραίτητο, σε διμερείς επαφές σε σχέση με τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου με εκπροσώπους άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών∙

(ζ) υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Συντονιστή Δράσης κατά της Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε δύο έτη.

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου