Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΑπό την 1η Ιουλίου 2013 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, διατίθεται στην αγορά, μόνο εάν συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Επιδόσεων και έχει τοποθετηθεί η Σήμανση CE.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο του 2013 που αποτελεί συμπληρωματική Νομοθεσία του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποτελεί την αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς.

Νομοθεσία

Συνήθεις Ερωτήσεις


Σημείο Επαφής

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το σημεία επαφής στην Κύπρο για τα δομικά προϊόντα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 Άρθρο 10 και το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, τα σημεία επαφής για τα δομικά προϊόντα παρέχουν, μετά από αίτηση, μεταξύ άλλων, ενός οικονομικού φορέα ή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, πληροφορίες όπως:
    α) τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένο είδος προϊόντος
    β) λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις εθνικές αρμόδιες Αρχές
    γ) μέσα έννομης προστασίας που είναι γενικά διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα·

Τα σημεία επαφής παρέχουν απάντηση σε τυχόν αιτήματα, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβή αίτησης.

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω. Για επιπρόσθετες πληροφορίες δυνατό να απαιτηθεί η καταβολή σχετικού τέλους.


Σημείο Επαφής για Δομικά Προϊόντα:

Τομέας Δομικών Προϊόντων
Υπουργείο Εσωτερικών
ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10006/attachments/1/translations/en/renditions/native

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

EUROPEAN COMMISSION - GROWTH:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en

NANDO:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/


ΕΟΤΑ:
http://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου