Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Ο περί διενέργειας Εράνων Νόμος

Ενόψει της παρατηρούμενης όξυνσης του φαινομένου που αφορά τη διενέργεια παράνομων και παραπλανητικών εράνων, με πρωτοβουλία και στη βάση νομοσχεδίου που προτάθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νέο Νόμο (Ν. 68(Ι)/2014, όπου περιέχονται πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες, αναφορικά με τη δυνατότητα αντιμετώπισης των παράνομων ή παραπλανητικών εράνων, τη διεξαγωγή των απαιτουμένων ελέγχων και την επιβολή ανάλογων κυρώσεων.

2. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου, 2014:

(α). «Η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από οικία σε οικία απαγορεύεται μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου. (μεταβατική διάταξη).
Νοείται ότι, κατά την πιο πάνω περίοδο, επιτρέπεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις η διεξαγωγή εράνου, με επισκέψεις από οικία σε οικία, από οργανωμένους φορείς κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που το ίδιο θεωρεί σκόπιμο να θέσει για κάθε περίπτωση.».
(β). Τη χρήση ερανιστών επ΄αμοιβή, όπως και την εμπλοκή διαφημιστικών γραφείων επ’αμοιβή, μπορεί να εγκρίνει μόνο ο Υπουργός Εσωτερικών, για περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να του παραπέμψει για έγκριση.
(γ) Η διεξαγωγή εράνου στα φώτα τροχαίας απαγορεύεται.
(δ) Κάθε διοργανωτής εράνου υποβάλλει όχι μόνο ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων προς την Αρχή Αδειών, αλλά και στοιχεία για το πώς προτίθεται να αξιοποιήσει τα εισπραχθέντα. Η Αρχή Αδειών ελέγχει τους λογαριασμούς και υποβάλλει σχετική έκθεση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, στην περίπτωση που διαφανεί ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις ανάγκες για τις οποίες διεξήχθη ο έρανος, έχει την εξουσία όπως ζητήσει την επιστροφή ανάλογου ποσού, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(ε) Η Αρχή Αδειών έχει επίσης εξουσία όπως, κατόπιν ενδεχόμενης διαβούλευσης και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, διερευνά και αποφαίνεται, κατά πόσο οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης λαχνών, εντύπων ή άλλων αντικειμένων, συνιστά κεκαλυμμένη πράξη εράνου κι οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής Αδειών είναι δεσμευτική για τους επηρεαζόμενους.
(στ) Το Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των σε εξέλιξη αδειών εράνου στη Δημοκρατία, όπου περιέχονται πληροφορίες για τη χρονική ισχύ τους, το σκοπό, τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής του κάθε εράνου.
(ζ) Σύμφωνα με το άρθρο 19, κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί ως ερανιστής, εκτός αν κατέχει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών.
(η) Σύμφωνα με το άρθρο 6, πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας, στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών (Υπουργείο Εσωτερικών ή Επαρχιακή Διοίκηση), τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη διενέργεια του εράνου. Το σχετικό έντυπο αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Σημειώνεται ότι ενώ το όλο θέμα κατά το παρελθόν τύγχανε χειρισμού στο επίπεδο των Επαρχιακών Διοικήσεων, στο εξής λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή που χειρίζεται τα θέματα των «παγκύπριων» εράνων, αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, ένα εκ των Επάρχων που ορίζεται κάθε φορά από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του, το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού».

Όσον αφορά τη διενέργεια εράνου σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, λειτουργεί Επιτροπή που αποτελείται από τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή εκπρόσωπό του, τον Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που προέρχεται από Δήμο της οικείας Επαρχίας, τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων της αντίστοιχης Επαρχίας, και εκπρόσωπο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.

4. Σημειώνεται ότι κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αρχής αδειών, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται εκτός κι αν είναι πλήρως συμπληρωμένες, συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα από το Νόμο έγγραφα και διευκρινίζουν επακριβώς και λεπτομερώς τις ανάγκες που προτίθενται να καλύψουν. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με το αιτιολογικό της ανάγκης ενίσχυσης του ταμείου οποιασδήποτε οργάνωσης.


Σχετικά Αρχεία:

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 336,36Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ -ΝΕΟ-15015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 243,99Kb)
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-190115.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 244,74Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 98,57Kb)
Ο Περί Διενέργειας Εράνων Νόμος του 2014.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 414,47Kb)
ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΑΝΩΝ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-130520.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 132,59Kb)Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου