Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣΤο πρόγραμμα ετοιμασίας των Ευρωκωδίκων είναι ένα πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για εκπόνηση σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων με σκοπό την εναρμόνιση όλων των Κανονισμών των Κρατών Μελών για τον υπολογισμό της στατικής επάρκειας των δομημάτων καθώς και όλων των μερών που τα απαρτίζουν(δομικά στοιχεία και προϊόντα). 

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται απο 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα, συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ) και υποδιαιρούνται σε μέρη λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των κατασκευών στο σεισμό ή/και την πυρκαγιά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα EUROCODES-BUILDING THE FUTURE.

Παράλληλα, για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, εκδίδεται από κάθε χώρα το ’’Εθνικό Προσάρτημα’’. Το Προσάρτημα αυτό περιέχει ’’Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους’’ οι οποίες προκύπτουν και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην επικράτεια του κάθε κράτους. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Αύγουστο του 2006, Πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τριετές Πρόγραμμα Ετοιμασίας Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), και ολοκληρώθηκε το 2009 περιελάμβανε την ετοιμασία των Εθνικών Προσαρτημάτων και την ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων Μηχανικών.

Οι Ευρωκώδικες και τα Προσαρτήματα τους τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή απο την 1/1/2012.

Τους Ευρωκώδικες μπορείτε να τους προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Τα εθνικά προσαρτήματα στην αγγλική γλώσσα παρατίθενται στο πιο κάτω πίνακα.
Τονίζεται ότι οι μελετητές, θα πρέπει να ανατρέχουν στην επικαιροποιημένη έκδοση των εθνικών προσαρτημάτων στην αγγλική γλώσσα, κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών:

Cyprus National Annex EN 1990-01-03-2009Cyprus National Annex EN 1991-1-1-01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1991-1-2_01-07-2009Cyprus National Annex EN 1991-1-3_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1991-1-6_01-07-2009Cyprus National Annex EN 1991-1-7_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1991-2_01-03-2009 Cyprus National Annex EN 1991-3_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1991-4_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1992-1-1-01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1992-1-2_01-07-2009Cyprus National Annex EN 1992-2_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1992-3_01-03-2009 Cyprus National Annex EN 1993-1-1_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-1-2_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-1-3_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-1-4_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-1-5_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-1-6_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-1-7_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-1-8_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-1-9_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-1-10_01-03-2009 Cyprus National Annex EN 1993-1-11_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-1-12_01-03-2009 Cyprus National Annex EN 1993-2_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1993-3-1_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-3-2_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-4-1_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-4-2_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-4-3_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1993-5_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1993-6_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1994-1-1_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1994-1-2_01-07-2009Cyprus National Annex EN 1994-2_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1996-1-1_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1996-1-2_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1996-2_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1996-3_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1997-1_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1997-2_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1998-1-01-03-2009Cyprus National Annex EN 1998-2_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1998-3_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1998-4_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1998-5_01-03-2009Cyprus National Annex EN 1998-6_01-03-2009
Cyprus National Annex EN 1999-1-1_01-07-2009Cyprus National Annex EN 1999-1-2_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1999-1-3_01-07-2009Cyprus National Annex EN 1999-1-4_01-07-2009
Cyprus National Annex EN 1999-1-5 01-07-2009  Cyprus National Annex EN 1991-1-5-2003
Cyprus National Annex EN 1995-1-1-2004Cyprus National Annex EN 1995-1-2-2004
Cyprus National Annex EN 1991-1-4-2005 Cyprus National Annex EN 1993-1-12-2007
Cyprus National Annex EN 1995-2-2004Cyprus National Annex EN 1993-1-12-2007


Σημείωση: Για τα αντίστοιχα βοηθητικά έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πατήστε ΕΔΩ.