Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣΤο πρόγραμμα ετοιμασίας των Ευρωκωδίκων είναι ένα πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για εκπόνηση σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων με σκοπό την εναρμόνιση όλων των Κανονισμών των Κρατών Μελών για τον υπολογισμό της στατικής επάρκειας των δομημάτων καθώς και όλων των μερών που τα απαρτίζουν(δομικά στοιχεία και προϊόντα). 

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται απο 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα, συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ) και υποδιαιρούνται σε μέρη λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των κατασκευών στο σεισμό ή/και την πυρκαγιά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα EUROCODES-BUILDING THE FUTURE.

Παράλληλα, για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, εκδίδεται από κάθε χώρα το ’’Εθνικό Προσάρτημα’’. Το Προσάρτημα αυτό περιέχει ’’Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους’’ οι οποίες προκύπτουν και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην επικράτεια του κάθε κράτους. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Αύγουστο του 2006, Πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τριετές Πρόγραμμα Ετοιμασίας Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), και ολοκληρώθηκε το 2009 περιελάμβανε την ετοιμασία των Εθνικών Προσαρτημάτων και την ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων Μηχανικών.

Οι Ευρωκώδικες και τα Προσαρτήματα τους τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή απο την 1/1/2012.

Τους Ευρωκώδικες μπορείτε να τους προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Τονίζεται ότι οι μελετητές, θα πρέπει να ανατρέχουν στην επικαιροποιημένη έκδοση των εθνικών προσαρτημάτων στην αγγλική γλώσσα, κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών:

Τα εθνικά προσαρτήματα στην αγγλική γλώσσα παρατίθενται πιο κάτω. Για τα αντίστοιχα βοηθητικά έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πατήστε εδώ.


Eurocode: Basis of Structural Design

Eurocode 1: Actions on StructuresEurocode 2: Design of Concrete Structures


Eurocode 3: Design of Steel Structures
Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures

Eurocode 5: Design of Timber Structures
Eurocode 6: Design of Masonry Structures
Eurocode 7: Geotechnical DesignEurocode 8: Design of Structures for Earthquake ResistanceEurocode 9: Design of Aluminium Structures
Σημείωση:

Στις 14 Ιουνίου 2019 ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει γνωστοποιήσει την έγκριση της αγγλικής έκδοσης των ανανεωμένων Εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων 2, 3, 4, 5 και 6, στις 12 Ιουλίου 2019 των Ευρωκωδίκων 7 και 8, και στις 23 Αυγούστου 2019 των Ευρωκωδίκων 9.

Επιπρόσθετα, στις 9 Αυγούστου 2019 έχει γνωστοποιηθεί διορθωμένο κείμενο του 1998-2:2005 (part 2 Bridge), στις 23 Αυγούστου 2019 διορθωμένο κείμενο του 1996-1-2:2005 (including AC:2010) (Part 1-2: General rules - Structural fire design), στις 11 Οκτωβρίου 2019 έχει γνωστοποιηθεί η έγκριση του εθνικού προσαρτήματος για τον Ευρωκώδικα 0 (Αγγλική Έκδοση στις 15 Νοεμβρίου 2019 έχει γνωστοποιηθεί η τροποποίηση διάφορων εθνικών προσαρτημάτων και στις24 Ιανουαρίου 2020 για τον Ευρωκώδικα 1.


Οι παλαιότερες εκδόσεις των πιο πάνω εθνικών προσαρτημάτων αποσύρονται.