Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τις καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου εναντίον της Σύμβασης Μίσθωσης για την Εκμίσθωση Τ/κ Περιουσίας με αρ. Συμβολαίου 2/Α/4/ ΠΑΦΟΣ στο Δήμο Πάφου

31/05/2018

Υπό το φως των καταγγελιών του Δημάρχου Πάφου αναφορικά με τη Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του κ. Αντρέα Χαραλαμπίδη, για την Εκμίσθωση Τ/κ Περιουσίας (Τεμ. 289 και 290 των Φ/ΣΧ / Τμήματος 2/2946 και 2/2372 αντίστοιχα) με αρ. Συμβολαίου 2/Α/4/ ΠΑΦΟΣ στο Δήμο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

2. Ο κ. Ανδρέας Χαραλαμπίδης ενοικίασε στις 12.9.1972 τα υπό αναφορά τεμάχια (κτήμα CastleTavern)από τους διαχειριστές της περιουσίας του Τ/Κ ιδιοκτήτη,τα οποία διαμόρφωσε αρχικά ως γκαλερί και στη συνέχεια ως εστιατόριο.Στις 11.10.1976, η τότε αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη,τόσο τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν τα εν λόγω υποστατικά κατά τη Τουρκική εισβολή του 1974 και συνακόλουθα το κόστος των επιδιορθώσεων που επωμίστηκε ο κ. Χαραλαμπίδης, όσο και την συμφωνία ενοικίασης που είχε συνομολογήσει ο ίδιος με τον Τ/κ ιδιοκτήτη, εκμίσθωσε στο εν λόγω πρόσωπο τα υπό αναφορά Τ/κ τεμάχια.

3. Στο παρελθόν, έγιναν προσπάθειες για τερματισμό της Σύμβασης οι οποίες, εκκρεμούσης της αγωγής 2285/92 για έξωση του εναγόμενου, και αφού λήφθηκε υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης και τα δικαιώματα που είχε αποκτήσει ο μισθωτής από τη συμφωνία ενοικίασης της 12.9.1972, ενδεχομένως και ως «θέσμιος ενοικιαστής», κατέληξαν σε συμβιβασμό μεταξύ του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών και του Μισθωτή,για τη συνέχιση της μίσθωσης. Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί πωςστις συμβάσεις εκμίσθωσης του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών και του κ. Χαραλαμπίδη, δεν περιλήφθηκεοποιαδήποτε πρόνοια για την αυτόματη ανανέωσή τους,αλλά ούτε και οποιοσδήποτε όρος που να απαγορεύει την υπενοικίαση του μισθίου εκ μέρους του Μισθωτή. Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, σημειώνεται ότι ο εν λόγω συμβιβασμός προνοούσε για τη συνέχιση της εκμίσθωσης του υπό αναφορά μισθίου για περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών, ήτοιαπό 8.5.1996 μέχρι 31.5.2001. Από το 2001 και εντεύθεν, η σύμβαση μίσθωσης ανανεώθηκε στη βάση των προνοιών της συμφωνίας που υπέγραφαν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη,για περαιτέρω χρονικές περιόδους, με την τελευταία εκμίσθωση να ισχύειγια περίοδο από 01.08.2016 μέχρι 31.07.2019.

4. Πρόσφατα υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών Πάφου, πολεοδομική αίτηση με σχέδια για υπογραφή, η οποία προνοούσε πέραν συγκεκριμένωνπροσθηκο-μετατροπών στο υφιστάμενο μίσθιο, και χρήση της οροφής ως roofgarden. Κατά την εξέταση της αίτησης, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών αποφάσισε όπως αντικατασταθεί η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών και του κ. Χαραλαμπίδη, με νέα σύμβαση η οποία θα ισχύει για περίοδο από 1.4.2018 μέχρι τις 31.7.2019 (ημερομηνία λήξης της αντικατασταθείσας σύμβασης),με τις εξής πρόνοιες:

• αύξηση του ενοικίου από τα €1500 στα €2200 το μήνα, και

• έγκριση των υποβληθέντων σχεδίων / προσθηκο-μετατροπών, καθώς και της χρήσης της οροφής του μισθίου ως roof- garden, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες άδειες από την Αρμόδια Αρχή.

5. Ως εκ των πιο πάνω και σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών και του κ. Χαραλαμπίδη, η οποία συνομολογήθηκε την 1.8.2017, αντικαταστάθηκε την 1.4.2018 και εν πάση περιπτώσηλήγει στις 31.7.2019, δεν έχει περιληφθεί οποιοσδήποτε όρος που να απαγορεύει την υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

6. Πέραν των άλλων,θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκμίσθωση Τ/κ περιουσιών αφορά σε περίπλοκα νομικά ζητήματα, τα οποία διαφέρουν ανά περίπτωση. Ένα από τα ζητήματα αυτά,το οποίο εμπίπτει και στην εν λόγω περίπτωση, αφορά στο φαινόμενο να υφίστανται νομικά κατοχυρωμένες συμβάσεις που επιτρέπουν την υπεκμίσθωση, παρά το γεγονός ότι η σχετική νομοθεσία τις απαγορεύει. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, η ρύθμιση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι συμβάσεις αυτές συνομολογήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του περί των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμου του 1991 (Ν. 139/1991), ή ακόμη και πριν από το 1974. Προς επίλυση του όλου ζητήματος που προκύπτει αναφορικά με τις Συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες προνοείται δικαίωμα υπεκμίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών με επιστολή της με αρ. Φακ Υ.Ε. 20.03.067.004.001 και ημερ. 27.12.2017, αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για εξασφάλιση καθοδήγησης ως προς το τρόπο χειρισμού τους.

7. Τέλος, σημαντικό δε να αναφερθεί, είναι ότι το γεγονός ότι το θέμα της κακοδιαχείρισης των Τουρκοκυπριακών περιουσιών εξαιτίας λαθών και παραλείψεων του παρελθόντος, έχει τεθεί επί τάπητος εδώ και αρκετό καιρό από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει ετοιμάσει σειρά εισηγήσεων για την ορθολογικότερη διαχείριση των Τ/κ περιουσιών, την αναθεώρηση των κριτηρίων στη βάση των οποίων αυτές παραχωρούνται και την μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τη διαχείρισή τους. Τα θέματα αυτά, καθώς και γενικότερα τα μέτρα που διαμορφώνει το ΥΠΕΣ για τη βελτίωση της διαχείρισης των Τ/κ περιουσιών, θα συζητηθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στις 14.6.2018.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment