Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

- Η οικονομική βοήθεια παρέχεται μόνο για στεγαστικούς σκοπούς και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από μονήρη πρόσωπα, οργανικές οικογένειες (ζεύγος με δημοσίευση αρραβώνα ή πιστοποιητικό γάμουή σύμφωνο συμβίωσης). Ωστόσο σε περίπτωση έγκρισης σε αρραβωνιασμένο ζεύγος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί γάμος ή να συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης εντός 1 έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης έτσι ώστε να μπορεί να καταβληθεί η οικονομική βοήθεια.
- Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της αγοράς οπότε σε περίπτωση έγκρισης παρέχεται χρονικό περιθώριο 1-2 χρόνια για να προβεί ο αιτητής στην αγορά και εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα τεκμήρια (αγοραπωλητήριο έγγραφο, άδεια οικοδομής, αρχιτεκτονικά σχέδια και σύνδεση ρεύματος με την ΑΗΚ) η υπόθεση προωθείται για πληρωμή μέσω του λογιστηρίου της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης. Το ποσό που καταβάλλεται είναι εφάπαξ.

- Στην περίπτωση που ήδη έχει πραγματοποιηθεί η αγορά, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμή η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία σύναψης του αγοραπωλητηρίου εγγράφου. Εάν η αίτηση εμπίπτει χρονικά εντός του 1ου έτους καταβάλλεται το 100% της στεγαστικής βοήθειας ενώ αν εμπίπτει χρονικά εντός του 2ου έτους η οικονομική βοήθεια μειώνεται κατά 50%. Πέραν των 2 ετών δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.

- Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιηθεί από συγγενικό πρόσωπο 1ου – 2ου βαθμού (π.χ. δυνάμει δωρεάς από γονείς) η οικονομική βοήθεια μειώνεται κατά 50%. Σε περίπτωση που η αγορά γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, παραχωρείται μειωμένη στεγαστική βοήθεια.

- Για αγορά κατοικίας από γονείς που ανεγέρθηκε βάσει του σχεδίου αυτοστέγασης σε κυβερνητικό οικόπεδο ή κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό δεν παραχωρείται οικονομική βοήθεια.

- Το αγοραπωλητήριο έγγραφο θα πρέπει να είναι απαραίτητα χαρτοσημασμένο και κατατεθειμένο στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ενώ παρέχεται δυνατότητα και απευθείας μεταβίβασης τίτλου μέσω του Κτηματολογίου, ωστόσο για σκοπούς απόκτησης θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σύναψης του αγοραπωλητηρίου εγγράφου εφόσον προηγήθηκε σύναψη του πριν την ημερομηνία μεταβίβαση του τίτλου.

- Ο αριθμός των υπνοδωματίων θα πρέπει να καλύπτει τη σύνθεση της οικογένειας του αιτητή δηλ. εάν δοθεί έγκριση για 4 μελή οικογένεια που αντιστοιχεί σε οικία 2 υπνοδωματίων και αγοραστεί κατοικία 1 υπνοδωματίου ή στούντιο, η οικονομική βοήθεια που θα καταβληθεί θα είναι περιορισμένη μέχρι την οικονομική βοήθεια που δίδεται για 1 υπνοδωμάτιο.

- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να είναι ή/και να ήταν κάτοχοι άλλης στέγης (διαμέρισμα ή κατοικία) στις ελεύθερες περιοχές. Προς τούτο πραγματοποιείται παγκύπρια έρευνα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Εξαίρεση δίδεται στις περιπτώσεις κατοχής υποστατικού που χρησιμοποιείται από τον ίδιο αιτητή ως επαγγελματική στέγη.

- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να έλαβαν άλλη στεγαστική βοήθεια προηγουμένως από την ΥΜΑΠΕ ή το κράτος γενικότερα.
- Η οικογένεια του αιτητή πρέπει να έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο.
- Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΈΓΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ.

- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

- Η οικονομική βοήθεια παρέχεται μόνο για στεγαστικούς σκοπούς και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από μονήρη πρόσωπα, οργανικές οικογένειες (ζεύγος με δημοσίευση αρραβώνα ή πιστοποιητικό γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης). Ωστόσο σε περίπτωση έγκρισης σε αρραβωνιασμένο ζεύγος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί γάμος ή να συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης εντός 1 έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης έτσι ώστε να μπορεί να καταβληθεί η οικονομική βοήθεια.

- Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα πριν την ολοκλήρωση της ανέγερσης της κατοικίας και της σύνδεσης της με το δίκτυο της ΑΗΚ για να παραχωρηθεί το 100% της στεγαστικής βοήθειας. Στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε η ανοικοδόμηση και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ και η αίτηση υποβληθεί εντός 2 ετών τότε παραχωρείται μόνο το 50% της οικονομικής βοήθειας. Πέραν των 2 ετών δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.

- Το οικόπεδο /τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία μπορεί να ανήκει στον αιτητή ή/και στο άλλο μέλος του ζεύγους ή στους γονείς ή στα πεθερικά ή ακόμη να προσκομισθεί αγοραπωλητήριο έγγραφο με τρίτο πρόσωπο.

- Η υπόθεση μετά την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών οικοδομής προωθείται για πληρωμή μέσω του λογιστηρίου της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης. Το ποσό καταβάλλεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

- Ο αριθμός των υπνοδωματίων της υπό ανέγερση οικοδομής θα πρέπει να καλύπτει τη σύνθεση της οικογένειας του αιτητή.
- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να είναι ή/και να ήταν κάτοχοι άλλης στέγης (διαμέρισμα ή κατοικία) στις ελεύθερες περιοχές. Προς τούτο πραγματοποιείται παγκύπρια έρευνα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Εξαίρεση δίδεται στις περιπτώσεις κατοχής υποστατικού που χρησιμοποιείται από τον ίδιο αιτητή ως επαγγελματική στέγη

- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να έλαβαν άλλη στεγαστική βοήθεια προηγουμένως από την ΥΜΑΠΕ ή το κράτος γενικότερα.
- Η οικογένεια του αιτητή πρέπει να έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο.
- Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.


3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

- Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από μονήρη πρόσωπα, οργανικές οικογένειες (ζεύγος με δημοσίευση αρραβώνα ή πιστοποιητικό γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης). Ωστόσο σε περίπτωση έγκρισης σε αρραβωνιασμένο ζεύγος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί γάμος ή να συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης εντός 1 έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης έτσι ώστε να μπορεί να καταβληθεί η οικονομική βοήθεια.

- Η κατοικία πρέπει να ανήκει στον αιτητή ή/και στο άλλο μέλος του ζεύγους και να είναι μεγαλύτερη των 20 ετών (καλύπτει ιδιόκτητες κατοικίες και διαμερίσματα, κατοικίες /διαμερίσματα που μεταβιβάζονται από γονείς πεθερικά και περιλαμβάνει κατοικίεςπου αποκτήθηκαν από γονείς / πεθερικά και που ανεγέρθηκαν βάσει του σχεδίου αυτοστέγασης σε κυβερνητικό οικόπεδο ή κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό).
- Με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εκτίμηση του κόστους επιδιόρθωσης και περιγραφή των προτεινόμενων επιδιορθώσεων από ιδιώτη μελετητή.

- Με την έγκριση της υπόθεσης και αφού ο αιτητής ενημερωθεί μπορεί να προχωρήσει στις επιδιορθώσεις, όχι προηγουμένως.
- Με την ολοκλήρωση των επιδιορθώσεων πραγματοποιείται έλεγχος από λειτουργό του οικείου Επάρχου και προωθείται η πληρωμή μέσω του λογιστηρίου της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης.

- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να είναι ή/και να ήταν κάτοχοι άλλης στέγης (διαμέρισμα ή κατοικία) στις ελεύθερες περιοχές. Προς τούτο πραγματοποιείται παγκύπρια έρευνα κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Εξαίρεση δίδεται στις περιπτώσεις κατοχής υποστατικού που χρησιμοποιείται από τον ίδιο αιτητή ως επαγγελματική στέγη

- Ο αιτητής και το άλλο μέλος του ζεύγους δεν θα πρέπει να έλαβαν άλλη στεγαστικής βοήθειας προηγουμένως από την ΥΜΑΠΕ ή το κράτος γενικότερα.
- Η οικογένεια του αιτητή να έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο.
- Η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης