Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, εφαρμόστηκε ο νόμος-πλαίσιο με τίτλο «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002» (Νόμος 30(Ι)/2002), που αποτελεί την εναρμόνιση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα. Με βάση το άρθρο 59 του νόμου αυτού, εκδόθηκαν οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003, σύμφωνα με τους οποίους, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Κανονισμών και την εποπτεία της αγοράς του τομέα των προϊόντων των δομικών κατασκευών. Οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως Κ.Δ.Π. 832/2003 και τέθηκαν σε ισχύ την 01/05/2004.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποφάσισε έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώσεων, να προτείνει την αντικατάσταση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ από Κανονισμό, με σκοπό τον καλύτερο καθορισμό των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας και την ευκολότερη εφαρμογή της. Κυριότεροι στόχοι του νέου Κανονισμού και της αντικατάστασης της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι η διασάφηση, η απλοποίηση και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος. Η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 έχει καθοριστεί ως η 1η Ιουλίου 2013.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011, διαφοροποιείται από τη νομοθετική τεχνική της Νέας Προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων, λόγω του γεγονότος ότι τα δομικά προϊόντα αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις δομικές κατασκευές. Οι έννοιες της ασφάλειας ή του γενικού συμφέροντος εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα μόνο στο βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των έργων, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν τα προϊόντα αυτά. Συνεπώς, στόχος του Κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι τεχνικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε σχέση με τις αποδόσεις τους κατά τη διάθεση/διαθεσιμότητα τους στην αγορά, είναι αξιόπιστες.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης