Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Ο Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (165(Ι)/2012) Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Πιστοποιούντων Υπαλλήλων
Ο Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (165(Ι)/2012) Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

Ο πιστοποιών υπάλληλος με τον διορισμό του από τον Υπουργό Εσωτερικών, εξουσιοδοτείται να πιστοποιεί μόνο υπογραφές ή σφραγίδες σε οποιοδήποτε έγγραφο που του παρουσιάζεται, χωρίς να πιστοποιείται το περιεχόμενο του εγγράφου.

 Η πιστοποίηση υπογραφής ή σφραγίδας γίνεται με την τοποθέτηση της υπογραφής ή της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου πάνω στο έγγραφο που του παρουσιάζεται, δεδομένου ότι η διαδικασία υπογραφής και σφράγισης του συναλλασσόμενου γίνεται στην παρουσία του.

 Πιστοποιείται μόνο η υπογραφή του συναλλασσόμενου που υπογράφει ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο πιστοποιών υπάλληλος για το περιεχόμενο του εγγράφου.

 Δεν πιστοποιείται υπογραφή ή σφραγίδα, εκτός εάν το κείμενο του εγγράφου είναι ευανάγνωστο, συνεχές και χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή διάστημα.

 Το έγγραφο στο οποίο πιστοποιείται η υπογραφή ή η σφραγίδα από τον πιστοποιών υπάλληλο, θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο σύμφωνα με το άρθρο 34 του Περί Χαρτοσήμων Νόμου αρ. 19 του 1963 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 38/ 72 και 173/(Ι) / 2012.

 Τα δικαιώματα που καταβάλλονται για κάθε υπογραφή ή σφραγίδα που θα πιστοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 10 (1) του Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου, ανέρχονται σε €2.

 Σε περίπτωση που πιστοποιών υπάλληλος καλείται να πιστοποιήσει υπογραφή ή / και σφραγίδα σε τόπο ή περιοχή άλλο από την έδρα του, τα δικαιώματα που καταβάλλονται αυξάνονται σε €5, για κάθε τέτοια υπογραφή ή σφραγίδα.

 σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, κάθε πιστοποιών υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να αναγράφει το ποσό το οποίο εισπράττει, επί του εγγράφου που πιστοποιείται.

 Για να πιστοποιηθεί ένα έγγραφο, πρέπει να είναι πρωτότυπο. Πιστά αντίγραφα επίσημων εγγράφων δεν εκδίδονται από πιστοποιούντες υπαλλήλους, αλλά μόνο από την Αρμόδια Αρχή / Κυβερνητικό Τμήμα που έχει εκδώσει το πρωτότυπο έγγραφο.

 Οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα