Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.4.1 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΔΡΥ — ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΔΡΥ — ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Προσφορά:67/2017
Αρ. Σύμβασης:93/2017
Ανάδοχος:Ανδρέας Παρττής & Υιοί
Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ
Ημερ. Υπογραφής:04/12/2017
Ημερ. Έναρξης Εργασιών:07/02/2017
Συμβατική Ημερ. Υλοποίησης:08/03/2019
Πραγματική Ημερ. Υλοποίησης:21/10/2019
Κόστος Σύμβασης Έργου:€495.000 + Φ. Π. Α
Εκτελεσθείσα Εργασίας:€445.886,92 + Φ.Π.Α
Εκκρεμεί η διευθέτηση του Τελικού Λογαριασμού
Προσφορά:ι 0/2018
Αρ. Σύμβασης:55/2018
Ανάδοχος:Apitaro Construction Ltd
Ημερ. Υπογραφής:25/06/2018
Ημερ. Έναρξης Εργασιών:ι 2/08/2018
Συμβατική Ημερ. Υλοποίησης:18 μήνες
Πραγματική Ημερ. Υλοποίησης:30/05/2019
Κόστος Σύμβασης Έργου.€200.345,80 + Φ. Π. Α
Τελικό κόστος έργου.Εκκρεμεί ο Τελικός Λογαριασμός


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα