Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1ΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 ΕΩΣ 2021


Το πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες καθορίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την Οδηγία 2007/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου του 2007 για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας.

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες περιλαμβάνει 3 κύρια στάδια:


Στάδιο 1:


α) Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ).


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), ως η Αρμόδια Αρχή, με τη σύμβαση 1/2010, σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου 6 του εναρμονιστικού Νόμου Ν.70(Ι)/2010, έχει εκπονήσει την «Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ)».


β) Καθορισμός των Περιοχών Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) με βάση την ΠΑΚΠ. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές όπου υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον.


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), ως η Αρμόδια Αρχή, με τη σύμβαση 1/2010, σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου 6 του εναρμονιστικού Νόμου Ν.70(Ι)/2010, έχει εκπονήσει την σχετική μελέτη και «καθόρισε τις 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας».


Στάδιο 2:


Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις ΠΔΣΚΠ.


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), ως η Αρμόδια Αρχή, με τη σύμβαση 1/2012, σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου 7 του εναρμονιστικού Νόμου Ν.70(Ι)/2010, έχει εκπονήσει την σχετική μελέτη και «κατάρτισε και για τις 19 Π.Δ.Σ.Κ.Π. τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας».


Στάδιο 3:


Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κίνδυνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις ΠΔΣΚΠ, συντονισμένο σε επίπεδο ΠΛΑΠ Κύπρου.Για τον καθορισμό των Περιοχών Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (Π.Δ.Σ.Κ.Π.), το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), ως η Αρμόδια Αρχή, με τη σύμβαση 1/2010, σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου 6 του εναρμονιστικού Νόμου Ν.70(Ι)/2010, καθόρισε τις 19 Π.Δ.Σ.Κ.Π. στις οποίες, με βάση την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (Π.Α.Κ.Π.), υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας. Οι περιοχές ορίστηκαν ως τμήματα ποταμών και παρουσιάζονται στον 
Πίνακα Ι και Σχήμα Ι (πατήστε εδώ).

Ακολούθως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), ως η Αρμόδια Αρχή, με τη σύμβαση ΤΑΥ10/2014, σε εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου 8 του εναρμονιστικού Νόμου Ν.70(Ι)/2010, έχει εκπονήσει την «Κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π.)» για τις 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (Π.Δ.Σ.Κ.Π.) συντονισμένο σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Π.Λ.Α.Π.) της Κύπρου.Το 1ο Σχέδιο Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π.) οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στον περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμο του 2010 της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου το Πρόγραμμα Μέτρων του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την περίοδο 2016 έως 2021 
έχει εγκριθεί τέλος του 2016 και περιλαμβάνει 38 Μέτρα.

Η κατάρτιση του Προγράμματος Μέτρων γίνεται με σκοπό την επίτευξη των στόχων για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας που έχουν τεθεί στο επίπεδο της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Π.Λ.Α.Π.) της Κύπρου και στις 19 (Π.Δ.Σ.Κ.Π.) που αναγνωρίστηκαν στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης.
Οι στόχοι αφορούν στη μείωση της επικινδυνότητας πλημμύρας, στον περιορισμό της έκθεσης στην πλημμύρα και στη μείωση της τρωτότητας στην πλημμύρα.


Με την έγκριση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας το Πρόγραμμα Μέτρων αποτελεί τον βασικό άξονα των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν κατά την περίοδο 2016 έως 2021, σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στην Κύπρο.


Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) είναι η νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προνοεί για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.


Η Κυπριακή Δημοκρατία ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη μεταφέρει τις πρόνοιες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Κυπριακό δίκαιο με τους εναρμονιστικούς περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμους του 2010 και 2012 (Βασικός Νόμος Ν.70(Ι)/2010 και Τροποποιητικός Νόμος Ν.153(Ι)/2012) περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας).


Η εναρμονιστική νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2010 καθορίζει ως 
“Αρμόδια Αρχή” για την εφαρμογή της, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ως “Συντονιστική Αρχή” το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ. ΕΣ.).

Επίσης, καθορίζει ότι η Γεωγραφική Μονάδα Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι 
η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού που εν προκειμένω είναι ολόκληρη η Κύπρος (με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Πλαίσιο για τα Νερά η Κύπρος έχει προσδιοριστεί σαν μία Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού).

Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 1 του πρωτοκόλλου Νο 10 για την Κύπρο, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη Προσχώρησης προς την ΕΕ,
 η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου αναστέλλεται σε εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Επιπλέον, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, που αφορά στην ευθύνη για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας στην Κύπρο, προνοεί για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν Μ Ε Τ Ρ Ω Ν


Τα προτεινόμενα μέτρα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 • Οριζόντια μέτρα και
 • Ειδικά μέτρα

  Τα 
  Οριζόντια Μέτρα έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας στην Κύπρο. Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρακτικές, πρωτόκολλα/διαδικασίες, νομοθετικές ρυθμίσεις κτλ. που αφορούν γενικά την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας όπως π.χ. υποχρεωτική τακτική συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης όμβριων υδάτων, υποχρεωτική εξασφάλιση άδειας/έγκρισης για αναπτύξεις/έργα/κατασκευές σε περιοχές που είτε γειτνιάζουν με υδατορέματα είτε διασχίζονται από υδατορέματα κτλ.

  Τα 
  Ειδικά μέτρα έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας στην κάθε μία από τις 19 περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου (ΠΔΣΚΠ) λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της κάθε αντίστοιχης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής ποταμού. Τα ειδικά μέτρα εκτός του μέτρου που αφορά την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των κινδύνων πλημμύρας για κάθε μία από τις 19 περιοχές ΔΣΚΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα όσον αφορά υπάρχουσες πρακτικές και πρωτόκολλα/διαδικασίες καθώς και υφιστάμενες συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να αυξάνουν τους κινδύνους πλημμύρας εντός της κάθε μιας από τις 19 περιοχές ΔΣΚΠ.

  Τα προτεινόμενα οριζόντια και ειδικά μέτρα θα συμπεριλαμβάνουν μέτρα που αφορούν:
 • Έγκαιρη προειδοποίηση
 • Ανταπόκριση και αποκατάσταση πληγέντων περιοχών
 • Αντιπλημμυρικά έργα
 • Πράσινες υποδομές
 • Διαχείριση αποθηκευτικής ικανότητας ταμιευτήρων για ανάσχεση
 • Φυσική Ανάσχεση (Natural Retention)
 • Ελεγχόμενο πλημμυρισμό επιλεγμένων περιοχών
 • Αποκατάσταση κοίτης ποταμών και παρόχθιων ζωνών για βελτίωση ικανότητας φυσικής ανάσχεσης.
 • Αποκατάσταση και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών
 • Διαχείριση και έλεγχο παράνομων επιχωματώσεων και απορρίψεων άχρηστων αντικειμένων εντός των ποταμών
 • Αειφόρο διαχείριση όμβριων υδάτων (π.χ. SUDS)

  Θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση σε μέτρα διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και γενικότερα βιομηχανικές περιοχές όπου οι πλημμύρες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση των νερών.


  Το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει συνολικά 
  38 δράσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και συγκεκριμένα: 4 δράσεις Πρόληψης, 26 δράσεις Προστασίας, 5 δράσεις Ετοιμότητας και 3 δράσεις Αποκατάστασης.


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα