Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1 ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Τομέας Οδών και Οικοδομών

Νομοθεσία για Αδειοδότηση Οικοδομών
- Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος & Τροποποιήσεις Νόμου
-
Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί & Τροποποιήσεις Κανονισμού
-
Διατάγματα Υπουργείου Εσωτερικών (σχετικά με την αδειότηση οικοδομών)
- Άλλες Νομοθεσίες (Εντολές, Εγκυκλίοι Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κλπ)

Διαδικασίες Διαβούλευσης και Αδειοδότησης
- Διαδικασία Διαβούλευσης με άλλες Υπηρεσίες
-
Διαδικασία Αδειοδότησης Οικοδομών
-
Έντυπα Αδειοδότησης Οικοδομών

Ευρωκώδικες
- Βοηθητικά Έγγραφα στην Ελληνική Γλώσσα

Επικοινωνία με Τομέα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώσεις Τομέα Οδών και Οικοδομών

- Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης (Νοέμβριος 2019)

- Σεμινάρια σχετικά με τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές/Απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑμεΜΚ (Ιούλιος 2018)

- Σεμινάριο για τη διαδικασία Αναγκαστικής Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικού Έγκρισης (Νοέμβριος 2017)

- Τεχνική Βοήθεια (Ε.Ε.) για τη Μεταρρύθμιση του Πλαισίου της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας (2017)

- Σεμινάριο για την Αδειοδότηση Οικοδομών - Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για τον Μηχανικό (Ιούνιος 2012)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και το συντονισμό των Οικοδομικών Αρχών ως προς την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των οικοδομών. Το Υπουργείο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ομοιομορφία, συνέπεια και αποδοτικότητα του συστήματος του οικοδομικού ελέγχου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την αναθεώρηση της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας, με στόχο την ενσωματωση σε αυτή συγχρονων διαδικασιών αδειοδότησης.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα