ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤομέας Δράσης ΥΜΑΠΕ

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΥΜΑΠΕ έχει καθοριστεί ως Στρατηγικός Στόχος η υλοποίηση της προσφυγικής πολιτικής του κράτους όσον αφορά την στέγαση των εκτοπισθέντων, παθόντων διασφαλίζοντας έτσι τη στέγαση του κάθε δικαιούχου εκτοπισθέντα / παθόντα. Στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού στόχου, η ΥΜΑΠΕ διαχειρίζεται 3 τομείς:

Α. Στεγαστικά σχέδια που περιλαμβάνουν:
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος / κατοικίας.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για Επιδιόρθωση Ιδιόκτητης Κατοικίας
Β. Επιδότηση ενοικίου.
- Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθείσες οργανικές οικογένειες.
- Επιδότηση Ενοικίου σε εκτοπισθέντες φοιτητές.
Γ. Καθορισμός δικαιούχων για έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικών Μίσθωσης.
- Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστ. Μίσθωσης σε οικίες που ανεγέρθηκαν σε κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης.
- Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστ. Μίσθωσης σε κυβερνητικές οικιστικές μονάδες σε κυβερνητικούς οικισμούς.

Αρμόδιο όργανο εξέτασης αιτήσεων

Α. Η Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας καθορίζεται ως το αρμόδιο όργανο εξέτασης των αιτήσεων παροχής στεγαστικής βοήθειας στα πλαίσια των στεγαστικών σχεδίων που αφορούν την:
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος / κατοικίας.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
- Παροχή Οικονομικής βοήθειας για Επιδιόρθωση Ιδιόκτητης Κατοικίας.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- το Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος,
- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων,
- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων,
- έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανακουφίσης Παθόντων.

Β. Αρμόδιος για την εξέταση αιτημάτων για Επιδότηση ενοικίου σε εκτοπισθείσες οργανικές οικογένειες και σε εκτοπισθέντες φοιτητές είναι ο Διευθυντής της ΥΜΑΠΕ και οι τρεις Επαρχιακοί Λειτουργοί Επιδότησης Ενοικίου.

Γ. Αρμόδιος για τον καθορισμό δικαιούχων για έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικών Μίσθωσης είναι ο Διευθυντής ΥΜΑΠΕ ο οποίος αναθέτει στους Επαρχιακούς Συντονιστές ΥΜΑΠΕ και σε άλλους λειτουργούς την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.


Οι εν λόγω συνοπτικές πληροφορίες δεν αποτελούν το σύνολο των ισχυόντων κριτηρίων, παρά μόνο παρέχονται για σκοπούς διευκόλυνσης των αιτητών. Προτρέπεται το κοινό όπως αναζητήσει και μελετήσει τη σχετική νομοθεσία/κανονισμούς/κριτήρια.\


_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών