Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΑπαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν στη χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών, με βάση τον Κανονισμό 6 (2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών

Περιπτώσεις ακύρωσης χορηγηθείσας άδειας μετανάστευσης
• Η Άδεια Μετανάστευσης (Immigration Permit) θεωρείται άδεια μόνιμης παραμονής (Permanent Resident Permit).

• Σύμφωνα με τους περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμούς, η Άδεια Μετανάστευσης στη Δημοκρατία είναι δυνατό να ακυρωθεί όταν ο κάτοχος της παραμείνει εκτός Κύπρου πέραν των 2 ετών και αν αποκτήσει άδεια μόνιμης παραμονή σε άλλη χώρα. Ο κάτοχος άδειας μετανάστευσης οφείλει να επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του (σύζυγο και ανήλικα παιδιά), οι οποίοι οφείλουν, επίσης, να επισκέπτονται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια.

• Η άδεια μετανάστευσης είναι δυνατό να ακυρωθεί σε περίπτωση που ο κάτοχος της πωλήσει την ακίνητη ιδιοκτησία, με την αγορά της οποίας εγκρίθηκε η παραχώρηση της άδειας. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα διενεργεί, μέσω του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, περιοδικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσο ο κάτοχος άδειας μετανάστευσης έχει πωλήσει την ακίνητη ιδιοκτησία, με βάση την οποία έχει εξασφαλίσει την άδεια μετανάστευσης.

Υποβολή Αιτήσεων / Πιστοποίηση Εγγράφων
• Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση πρέπει να είναι πρωτότυπα. Αν υποβληθούν αντίγραφα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια αρχή. Είναι δυνατόν κατά την υποβολή της αίτησης στο Τμήμα να παρουσιάζονται τα πρωτότυπα και τότε οι Λειτουργοί που θα παραλάβουν την αίτηση μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα των αντιγράφων για περιορισμένο αριθμό εγγράφων.

• Η πιστοποίηση εγγράφων μεταφρασμένων στα ελληνικά/αγγλικά (εκεί που είναι απαραίτητο) πρέπει να γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του αιτητή, στην Πρεσβεία της Κύπρου στη χώρα προέλευσης ή στην Πρεσβεία της χώρας προέλευσης στην Κύπρο.
• Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω αντιπροσώπου πρέπει να συνοδεύονται από εξουσιοδότηση του αιτητή και ο αντιπρόσωπος μπορεί να υπογράψει την αίτηση εκ μέρους του αιτητή.

Από τις 4/02/2013 με την υποβολή της αίτησης για την εξέταση παραχώρησης άδειας μετανάστευσης καταβάλλεται το τέλος των €500.

Ετήσιο Εισόδημα
• Τη δήλωση για τα ετήσια εισοδήματα του αιτητή θα πρέπει να συνοδεύουν υποστηρικτικά έγγραφα και ανάλογα με την περίπτωση και την προέλευση του δηλωνόμενου εισοδήματος, όπως για παράδειγμα, βεβαίωση του ετήσιου εισοδήματος από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων της χώρας προέλευσης, βεβαιώσεις από τράπεζες του εξωτερικού για τους τόκους των καταθέσεων, ενοικιαστήρια συμβόλαια για ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία, βεβαίωση μισθοδοσίας από την εργασία, βεβαίωση μερίσματος από επενδύσεις, κ.ο.κ.

Αγορά κατοικίας
• Ο αιτητής, μεταξύ άλλων, πρέπει να υποβάλει απόδειξη πληρωμής €200.000 (χωρίς το ΦΠΑ) τουλάχιστον, μαζί με την αίτηση για Άδεια Μετανάστευσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης της οικίας.

• Στην αγοραία αξία της κατοικίας ή άλλης οικοδομής των €300,000 που ορίζεται στη σχετική κυβερνητική πολιτική δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

• Με τον όρο άλλη οικοδομή εννοούνται γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, ξενοδοχεία, κοκ.

• Η αγοραία αξία των €300.000 μπορεί να είναι το άθροισμα της αγοραίας αξίας μονάδων κατοικίας ή και άλλων οικοδομών πέραν της μίας (υπενθυμίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Δηλαδή, είναι δυνατό να περιληφθούν στην αίτηση ένα διαμέρισμα με αγοραία αξία €180.000 και ένα κατάστημα με αγοραία αξία €120.000.

• Το σύνολο του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά της κατοικίας ή άλλης οικοδομής πρέπει αποδεδειγμένα να εισαχθεί στην Κύπρο από το εξωτερικό. Θα απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος ή οποιοδήποτε άλλο επαρκές τεκμήριο που να αποδεικνύει, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, ότι το σύνολο του ποσού της αγοραίας αξίας έχει εισαχθεί από το εξωτερικό.

• Είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση με τη νέα διαδικασία από πρόσωπα που αγόρασαν στο παρελθόν ακίνητα, νοουμένου ότι αποδείξουν ότι το συνολικό ποσό της αγοραίας αξίας του ακινήτου προήλθε από το εξωτερικό. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υποβληθεί αίτηση για Άδεια Μετανάστευσης, με βάση τον Κανονισμό 5 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών.

Δέσμευση ποσού € 30.000 σε Κυπριακή Τράπεζα
• Η κατάθεση πρέπει να γίνει σε λογαριασμό Κυπριακής Τράπεζας με δέσμευση για 3 χρόνια.

• Η κατάθεση του ποσού των €30.000 μπορεί να διατηρείται σε ξένο νόμισμα, νοουμένου ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο συναλλαγματικός και ο επιτοκιακός κίνδυνος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ισόποσο θα παραμένει σταθερό στα τουλάχιστον €30.000.

• Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων, ο αιτητής δεν θα δικαιούται να μεταφέρει το δεσμευμένο ποσό σε λογαριασμό άλλης τράπεζας.

• Σε περίπτωση που απορριφθεί ή ανακληθεί η χορήγηση άδειας μετανάστευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώσει επίσημα το επηρεαζόμενο πρόσωπο που θα υποβάλει την αίτηση για άδεια μετανάστευσης ή που κατέχει την άδεια μετανάστευσης, και το πρόσωπο αυτό θα έχει την ευθύνη για την ενημέρωση της Τράπεζας, με σκοπό την αποδέσμευση του σχετικού ποσού. Το Τραπεζικό Ίδρυμα πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια αποδέσμευσης του εν λόγω ποσού, θα ζητά από τον αιτητή όπως προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόρριψη/ανάκληση της χορήγησης άδειας μετανάστευσης.

• Μετά την παρέλευση των τριών χρόνων, δεν είναι υποχρεωτική η δέσμευση του ποσού των €30.000 και το δεσμευμένο ποσό μπορεί να αποδεσμεύεται και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να συνεχίσει να έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, για να αποδεικνύει τη δυνατότητα διαβίωσης του στην Κύπρο, χωρίς να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα στην Κύπρο.

Εξαρτώμενα Πρόσωπα
• Ο όρος εξαρτώμενα πρόσωπα αναφέρεται στη σύζυγο και στα ανήλικα (κάτω των 18 ετών) τέκνα του αιτητή, Ενήλικα (18 και άνω) τέκνα πρέπει να υποβάλλουν δική τους αίτηση, και πρέπει να πληρούν όλα ανεξαίρετα τα κριτήρια ξεχωριστά.

• Η αίτηση υποβάλλεται στο όνομα του ατόμου που έχει τα εισοδήματα και την επένδυση και η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά θα θεωρηθούν εξαρτώμενα. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις ο καθένας ξεχωριστά, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

• Παιδιά που συμπεριλαμβάνονταν στην άδεια των γονιών τους, τα οποία ενηλικιώθηκαν, αλλά συνεχίζουν να είναι εξαρτώμενα πρέπει να υποβάλλουν δική τους ξεχωριστή αίτηση, η οποία θα εξετάζεται στα πλαίσια της οικογένειας και με τα συγκεκριμένα δεδομένα.

Απασχόληση Αιτητή
• Ο αιτητής θα βεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να απασχολείται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο εντός της Κύπρου.

• Η αποφυγή ανάληψης απασχόλησης στην Κύπρο δεν εμποδίζει τον αιτητή να είναι μέτοχος σε κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, νοουμένου ότι δεν ασκεί επάγγελμα με απολαβές ή χωρίς απολαβές. Το ίδιο ισχύει και για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας.

• Η δήλωση μη πρόθεσης ανάληψης εργασίας πρέπει να γίνεται από τον αιτητή και τη σύζυγο του.

Ένορκη Δήλωση
• Σε περίπτωση που ο αιτητής βρίσκεται στην Κύπρο η ένορκη δήλωση γίνεται στο Δικαστήριο. Αν ο αιτητής βρίσκεται στο εξωτερικό αρκεί μια απλή δήλωση του.

Διακίνηση σε Κράτος Μέλος της ΕΕ με τη χρήση της Άδειας Μετανάστευσης

• Σε περίπτωση που κάτοχος της εν λόγω άδειας προτίθεται να ταξιδεύσει σε Κράτος Μέλος της ΕΕ, είναι σκόπιμο να αποταθεί στην Πρεσβεία του ΚΜ, ώστε να πληροφορηθεί κατά πόσο ο κάτοχος Άδειας Μετανάστευσης που εκδίδεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει σε ΚΜ της ΕΕ, χωρίς να είναι αναγκαία η εξασφάλιση θεώρησης εισόδου. (Για το θέμα των ταξιδιωτικών διευκολύνσεων εντός της ΕΕ το Υπουργείο Εσωτερικών θα επανέλθει όταν έχει περισσότερες πληροφορίες).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
5/11/2012Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment