Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, παρουσίασε στις 28 Νοεμβρίου 2019 τη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης σε σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη.

Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει 6 κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριοποίηση των αδειών σε 3 τύπους αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας που θα επιτυγχάνει τον καθορισμό των πολεοδομικών χαρακτηριστικών για όλες τις αναπτύξεις, την απλοποίηση της Άδειας Οικοδομής με την εμπλοκή ιδιωτών μελετητών, την αλλαγή στον τρόπο διαβούλευσης, την απλοποίηση του τρόπου έκδοσης Πιστοποιητικών Έγκρισης και την αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας.

Σκοπός της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης είναι η άμβλυνση των προβλημάτων αδειοδότησης προς όφελος των πολιτών και η λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, με συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή.

Για την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης, θα απαιτηθεί αναθεώρηση νομοθεσίας, καθώς και έκδοση διαταγμάτων, εντολών, εγκυκλίων, κ.ά. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 18 διακριτές δράσεις με περιγραφή ως προς την σκοπούμενη ενέργεια με στόχο την πλήρη εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων την 1.01.2022.


Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης μαζί με την παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατίθενται πιο κάτω:

Οποιοσδήποτε πολίτης ή οργανωμένο σύνολο μπορεί να διαβιβάσει τις απόψεις του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildreg[AT]moi.gov.cy, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σας ενημερώνει ότι πέραν από την πιο πάνω διαβούλευση, προγραμματίζει και συγκεκριμένες ενέργειες για ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών.

Καταληκτικά αναφέρεται ότι το έργο της μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο έργο, αφού επηρεάζει μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων μερών και γενικά όλους τους πολίτες, όμως αποτελεί έργο τεράστιας σημασίας που θα είναι σταθμός στη ανάπτυξη του τόπου, οδηγώντας σε μείωση των καθυστερήσεων, της γραφειοκρατίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ίδιας της οικονομίας της Κύπρου.


_____________________________________________


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗΣ

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία Αναγκαστικής Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικού Έγκρισης, περιλαμβανομένου και της αυτεπάγγελτης έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης ή Άδειας. Η κύρια παρουσίαση που έγινε παρατίθεται πιο κάτω:

_____________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την άμβλυνση των συνεπειών της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης στον τομέα της ανάπτυξης, αιτήθηκε την παροχή Τεχνικής Βοήθειας από την «Ομάδα Υποστήριξης για την Κύπρο» (Support Group for Cyprus) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), για την ετοιμασία εισηγήσεων αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο (conceptual framework) που διέπει την αδειοδότηση της ανάπτυξης και τον οικοδομικό έλεγχο.

2. Απώτερος στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση της ανάπτυξης, με συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή, το οποίο θα υποστηρίζεται από εγκριμένα έγγραφα (τεχνικοί κανόνες), η σημαντική ενίσχυση του οικοδομικού ελέγχου με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η εφαρμογή απλών, ευέλικτων και ταχειών διαδικασιών και μεθόδων, η διαφάνεια, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση των καθυστερήσεων καθώς και η βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση των εργασιών για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

3. Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για παροχή Τεχνικής Βοήθειας έχει τύχει έγκρισης από την Ε.Ε. Ανάδοχος της Σύμβασης είναι ο Οργανισμός για Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση και Οικονομική Ανάπτυξη του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας. Η Σύμβαση διάρκειας περίπου δέκα μηνών, και περιλαμβάνει τις πιο κάτω εργασίες:

(α) τη διεξαγωγή διευρυμένης έρευνας από ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, τη λήψη των θέσεων και των απόψεων των μερών που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των αναπτύξεων και την υποβολή προτάσεων που θα επιφέρουν τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των οικοδομών,

(β) την ετοιμασία έκθεσης που θα συμπεριλαμβάνει εισηγήσεις με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τον ορθολογισμό της διαδικασίας για την εφαρμογή και την έκδοση των πολεοδομικών αδειών, τον ορθολογισμό της διαδικασίας για την εφαρμογή και την έκδοση των Αδειών Οικοδομής και τη διαδικασία του οικοδομικού ελέγχου (επιβολή), και

(γ) την ετοιμασία τριών εγκριμένων εγγράφων για τις Βασικές Απαιτήσεις Δομικών Έργων, οι οποίες αφορούν την Υγιεινή, Υγεία και Περιβάλλον, την Προστασία κατά του Θορύβου και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διατήρηση της Θερμότητας. Τα εγκεκριμένα έγγραφα θα περιλαμβάνουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των κτιρίων και δομικών έργων.


Παρατίθεται πιο κάτω η τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων:

Παρατίθενται πιο κάτω οι πρώτες δύο εκθέσεις καθώς και προσχέδιο της τελικής έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων:

1. Inception report

2. Interim report

3. Draft Final ReportΠαρατίθενται πιο κάτω, οι παρουσιάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21/6/2017 στο Υπουργείο Οικονομικών:


Technical assistance for Reforming the Construction Development Legislation Framework Presentations

1. Draft Final Report Presentation

2. Permitting and Building Control Procedures Planning and Zoning
3. Energy Economy and Heat Retention

4. Hygiene, Health and Environment

5. Protection Against Noise


Παρατίθενται πιο κάτω, και οι προηγούμενες παρουσιάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27/4/2017 στο Υπουργείο Οικονομικών:

1. Interim Report Presentation

2. Permitting and Building Control Procedures 2.2 Planning and Zoning
3. Proposals for a New Zoning System in Cyprus

4. Energy and Heat Retention

5. Hygiene, Health and Environment

6. Protection Against Noise

_____________________________________________

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Στις 27-29 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την αδειοδότηση οικοδομών. Οι παρουσιάσεις που έγιναν παρατίθενται πιο κάτω:


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου