Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΝΟΜΟΣ

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) έως 2016

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 - Ν.19(Ι)/2016

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) έως 2016

Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 1954 έως 2003

Κ.Δ.Π.479/2011 - Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011

Κ.Δ.Π.144/2013 - Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013

Κ.Δ.Π. 429/2006 - Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2006

Κ.Δ.Π. 61/2014 - Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014

Κ.Δ.Π. 111/2006 - Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2006

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κανονισμοί


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Κ.Δ.Π. 307/2009 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης και περίοδος εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ορισμένες οικοδομές) (Διάταγμα με το βάση το άρθρο 3Α)

Κ.Δ.Π. 124/2011 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου - Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Φωτοβολταικά)

Κ.Δ.Π. 324/2011 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Διάταγμα Γενικών Εκτιμήσεων Αξίας δομήσιμου εμβδαδού κατά περιοχή και χρήση

Κ.Δ.Π. 334/2011 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, (Διάταγμα με βάση το άρθρο 10Γ(1))

Κ.Δ.Π. 528/2011 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί - Γνωστοποίηση για Ευρωκώδικες (Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 61ΖΑ)

Κ.Δ.Π. 114/2012 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου - Διακριτική Ευχέρεια Οικοδομικών Αρχών πέραν Γενικών και Ειδικών Διαταγμάτων Ανάπτυξης (Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(στ))

Κ.Δ.Π. 406/2012 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, (Διάταγμα με βάση το άρθρο 4(2)(στ))

Κ.Δ.Π. 248/2013 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, (Διάταγμα με βάση το άρθρο 3Α(1)(α)) - Έντυπο υποβολής αίτησης

Κ.Δ.Π. 281/2013 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β) (Φωτοβολταϊκά) και Παράρτημα Ι

Κ.Δ.Π. 196/2014 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Διάταγμα με βάση το άρθρο 4Β) (Ξερολιθιά)

Κ.Δ.Π. 181/2016 - Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εργασίες Ουσιώδους Σημασίας για Οικιστικές Αναπτύξεις) Διάταγμα του 2016 (Διάταγμα με βάση το άρθρο 10Γ)

Διατάγματα Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιοι Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΕΝΤΟΛΕΣ

Εντολές Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ

Προσχέδιο Τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου

Προσχέδιο Τροποποίησης των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών

Προσχέδιο Εγκριμένου Εγγράφου για την Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη Χρήση (19.4.2017) και Προσχέδιο Δήλωσης Προσβασιμότητας

Προσχέδιο Εγκριμένου Εγγράφου για την Πυροπροστασία - (17.3.2016)