Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τη Μεταρρύθμιση της Αδειοδότησης και Ελέγχου της Οικοδομικής Ανάπτυξης

08/11/2016Το Υπουργείο Εσωτερικώνέχει ξεκινήσει το έργο της αναθεώρησης του τρόπου εξέτασης και έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, Αδειών Οικοδομής, Πιστοποιητι-κών Έγκρισης και γενικά των ενεργειών που συνδέονται με την αδειοδότηση της οικοδομικής ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης για το πλαίσιο ενεργειών του Υπουργείου, με στόχο την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης στον τομέα της ανάπτυξης, και που περιλαμβάνει τόσο τη λήψη μέτρων όσο και την εισαγωγή ριζικών τομών για την άμεση βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση και έλεγχο των αναπτύξεων, όπως και την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Το εν λόγω έργο, που έχει ξεκινήσει πρόσφατα η υλοποίηση του σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, περιλαμβάνει τη μελέτη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών προβλημάτων που ταλανίζουν την οικο-δομική ανάπτυξη. Ακολούθως θα υποβληθούν εισηγήσεις με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για τον ορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης της Πολεοδομι-κής Άδειας και της Άδειας Οικοδομής, του Πιστοποιητικού Έγκρισης καθώς και της διαδικασίας του οικοδομικού ελέγχου (δηλαδή την επιβολή), συμπεριλαμβα-νομένης και της επίβλεψης των έργων.

Ταυτόχρονα, το έργο περιλαμβάνει την ετοιμασία τριών εγκριμένων εγγράφων σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των δομικών έργων, οι οποίες αφορούν την Υγι-εινή, Υγεία και Περιβάλλον, την Προστασία κατά του Θορύβου και την Εξοικονό-μηση Ενέργειας και Διατήρηση της Θερμότητας. Τα εγκεκριμένα έγγραφα θα α-ποτελούν παράρτημα της Νομοθεσίας και θα περιλαμβάνουν τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των κτιρίων και δομικών έργων.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου 2017. Το κόστος του Προγράμματος, το οποίο θα καλυφθεί μέσω της τεχνικής βοήθειας της Ε.Ε.κατόπιν αιτήματος που προωθήθηκε μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊ-κών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και σε συνεννόηση με τη Μο-νάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανέρχεται στις 150.000 ευρώ.


Ήδη, την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια του προγράμματος ξένοι εμπει-ρογνώμονες υπό τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών είχαν εντατικές συναντήσεις τόσο με κρατικές υπηρεσίες όπως και άλλα οργανωμένα σύνολα εμπλεκομένων και επηρεαζομένων, π.χ.Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΚΟΤ, Υπηρεσία Ενέργειας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ένωση Δήμων, ΕΤΕΚ, Συνδέσμους επιστημόνων μηχανικών, Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Πολεοδομικές Αρχές, Οικοδομικές Αρχές, Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων κ.ά.

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το εν λόγω έργο αποτελεί συνέχεια των ενεργειών του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση βελτίωση και επίσπευση των διαδικα-σιών που αφορούν την αδειοδότησηκαι τον έλεγχο της ανάπτυξης και που συ-μπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξαίρεση αναπτύξεων από την υποχρέωση της εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας (π.χ. οικιστική ανάπτυξη μέχρι τετρακατοι-κία), την εφαρμογή νέου συστήματος διαβουλεύσεων για τις πολεοδομικές άδειες, την επιβολή χρηματικών προστίμων και ποινικών ευθυνών στους ιδιοκτήτες οικοδομών, μελετητές, επιβλέποντες μηχανικούς, την υλοποίηση του έργου «Ιππόδαμος» που αφορά τη μηχανογράφηση των διαδικασιών της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής κ.ά.

Είναι στο ίδιο πλαίσιο ενεργειών που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου από ένα καθεστώς 10 Πολεοδομικών Αρχών και 36 Οικοδομικών Αρχών, μεταβαίνουμε σε ένα νέο απλοποιημένο σύστημα που θα αποτελείται από μια Ενιαία Αρχή Αδειο-δότησης της Ανάπτυξης σε κάθε μια επαρχία,δηλαδή για την έκδοση τόσο των Πολεοδομικών Αδειών όσο και των Αδειών Οικοδομής, με βάση την αρχή: Όλα σε ένα.

Το έργο της εκ βάθρων μεταρρύθμισης/ αναθεώρησης του συστήματος αδειο-δότησης είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο έργο, όμως έργο τεράστιας σημασίας που θα είναι σταθμός στη ανάπτυξη του τόπου.
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου