Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εράνου χωρίς την εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Αρχή Αδειών. Δεν επιτρέπεται σε κάνενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να διοργανώνει έρανο, εκτός αν υπάρχει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία διεξάγεται ο έρανος άδεια (Άρθρο 18 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Όποιος διοργανώνει έρανο χωρίς άδεια είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές (Άρθρο 18 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Ερανιστές είναι άτομα που καλούν το κοινό για να συνεισφέρει στον έρανο.  Πρέπει να είναι άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.  Επίσης επιτρέπεται οι ερανιστές να είναι άτομα μεταξύ 16 έως 18 ετών, νοουμένου ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

-- Απαγορεύεται αυστηρά σε ανήλικους κάτω των 16 ετών να ενεργούν ως ερανιστές.

-- Πρόσωπο που υποκινεί, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, άτομο ή άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών να εμπλακούν στη διενέργεια εράνου, είναι ένοχο αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δυο αυτές ποινές.(άρθρο 21(3) του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014

-- Κάθε ερανιστής θα πρέπει να δίνει απόδειξη παραλαβής χρημάτων στον πολίτη που συνεισφέρει στον έρανο

-- Πρόσωπα που ενεργούν ως ερανιστές θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εξουσιοδότησης υπογραμμένο από το διοργανωτή του εράνου (Άρθρο 19 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014). Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά πιστοποιητικό εξουσιοδότησης θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζεται και να σφραγίζεται από την αρμόδια Αρχή Αδειών.

--Ερανιστής που προσκαλεί πολίτες για να συνεισφέρουν σε έρανο δεν κατέχει την πιο πάνω εξουσιοδότηση ή δεν ενεργεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας εράνου ή του Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις  του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014 και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος  ή και στις δύο αυτές ποινές (Άρθρο 19 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014)..

Απαγορεύεται η διεγαγωγή εράνου στα φώτα τροχαίας.

Σε περίπτωση διεξαγωγής οδικού εράνου, οι ερανιστές δεν θα διεξάγουν τον έρανο στα φώτα τροχαίας, δεν θα εμποδίζουν την τροχαία κίνηση και δεν θα παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους (Άρθρο 17 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι(Άρθρο 5(2) του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Για την είσπραξη εισφορών στον περίβολο των ναών στις περιπτώσεις κηδειών, δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από την αρμοδία Αρχή Αδειών. Παρόλα αυτά απαιτείται όπως οι οικείοι του αποθανόντος εκφράσουν γραπτώς την επιθυμία τους για διεξαγωγή εράνου στον περίβολο των ναών, προς την αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή, καθορίζοντας τον αποδέκτη των εισφορών και η αρμόδια Εκκλησιαστική επιτροπή να δώσει τη σύμφωνη γνώμη (Δεύτερη επιφύλαξη του Άρθρου 5(1) του περι Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κουτιά ή δοχεία, αυτά θα έχουν σήμανση με τον αριθμό του εράνου και το όνομα του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου που θα επωφεληθεί ανάλογα. Τα κουτιά ή δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έρανο θα παραδίδονται στον διοργανωτή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της φύλαξης τους και θα εκδίδεται απόδειξη παραλαβή. Το άνοιγμα των κουτιών ή δοχείων θα γίνεται στην παρουσία δύο ατόμων, τα οποία, αφού μετρήσουν το χρηματικό ποσό θα υπογράφουν την απόδειξη παραλαβής, η οποία και θα προσκομίζεται στην Αρχή Αδειών.

Ο διοργανωτής του εράνου θα πρέπει να συμμορφωθεί ως ακολούθως:

Τα κουτιά εισφορών/κουμπαράδες που θα χρησιμοποιηθούν στον έρανο να φέρουν ευανάγνωστη σήμανση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός της εξασφαλισθείσας άδειας , η Αρχή που την εξέδωσε, η ημερομηνία έναρξης και λήξης του εράνου καθώς και ο σκοπός του εράνου.

Με τη λήξη του εράνου, τα κουτιά εισφορών/κουμπαράδες να αποσφραγίζονται από τρία (3) πρόσωπα, δεόντως εξουσιοδοτημένα από τον διοργανωτή του εράνου, τα οποία θα φέρουν την ευθύνη για τη νομότυπη συλλογή, καταμέτρηση και κατάθεση των χρημάτων που βρίσκονται εντός των κουτιών/κουμπαράδων.

Ο διοργανωτής του εράνου να προσκομίζει στην αρμόδια Αρχή Αδειών υπογραμμένη βεβαίωση από τα εν λόγω πρόσωπα, στην οποία να καταγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία αποσφράγισης των κουτιών/κουμπαράδων, καθώς και ο αριθμός κουτιών/κουμπαράδων με το αντίστοιχο ποσό χρημάτων που συλλέχθηκε.

Ναι είναι απαραίτητη η έκδοση απόδειξης (Άρθρο 8(1)(η) του περί διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Με την εξασφάλιση της άδειας θα ανοίγεται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός σε τράπεζα που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση εράνων που γίνονται υπέρ φυσικών προσώπων για λόγους υγείας, πιθανώς να ζητηθούν επιπλέον όροι από τον διοργανωτή.

Ο διοργανωτής θα πρέπει να ετοιμάσει και να προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή Αδειών αναλυτική Κατάσταση, δεόντως υπογραμμένη, στην οποία να καταγράφονται τα εκδοθέντα μπλοκ με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Ο διοργανωτής θα πρέπει να ετοιμάσει και να προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή Αδειών αναλυτική Κατάσταση, δεόντως υπογραμμένη, στην οποία να καταγράφονται τα εκδοθέντα μπλοκ με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Ο διοργανωτής θα πρέπει να ετοιμάσει και να προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή Αδειών αναλυτική Κατάσταση, δεόντως υπογραμμένη, στην οποία να καταγράφονται τα εκδοθέντα δελτία εισφοράς με την αντίστοιχη αρίθμηση και το ποσό εισφοράς.

Με την εξασφάλιση της άδειας διενέργειας εράνου από την αρμόδια Αρχή Αδειών, ο διοργανωτής θα πρέπει να απευθυνθεί στο τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του για άνοιγμα νέου/ξεχωριστούλογαριασμού ο οποίος να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς κατάθεσης εισφορών και πληρωμής εξόδων που αφορούν αποκλειστικά τον συγκεκριμένο έρανο.