Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Γενικά


Στοιχεία / Δεδομένα


Επικοινωνία


Η ίδρυση σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών και ενώσεων είναι κατοχυρωμένη στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο άρθρο 21 του Συντάγματος αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι». Ο Νόμος που ρυθμίζει τα θέματα σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών είναι ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017(104(I)/2017). Οι κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στις 17/7/2020 στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και φέρουν τον τίτλο "οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και άλλες ειδικές διατάξεις) Κανονισμοί 2020, και βρίσκονται εδώ.

Σωματείο είναι η οργανωμένη ένωση είκοσι τουλάχιστον φυσικών προσώπων, με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ίδρυμα σημαίνει περιουσιακό στοιχείο αξίας όχι μικρότερης των χιλίων ευρώ (€1.000) για εξυπηρέτηση μη κερδοσκοπικού σκοπού.

Ομοσπονδία ή Ένωση σημαίνει την συνεργασία πέντε ή περισσότερων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς.

Οι πιο πάνω Οργανισμοί στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται με το κοινό όνομα «Μη κυβερνητικοί οργανισμοί – ΜΚΟ – Non-Governmental Organisations –NGO).

Είναι σημαντικό ότι ο Νόμος προνοεί ότι τα διοικητικά όργανα σωματείων, ιδρυμάτων και ομοσπονδιών ή/και ενώσεων οφείλουν να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί o οποίος στο άρθρο 4 καθορίζει ότι πρόσωπο το οποίο γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι οποιοσδήποτε μορφή περιουσίας αποτελεί έσοδο από παράνομες δραστηριότητες διαπράττει αδίκημα. Ένα σύνηθες φαινόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες είναι όταν ένα σωματείο/ίδρυμα/ομοσπονδία ή ένωση αποκρύπτει ή συγκαλύπτει την αληθή φύση, ή την πηγή εισοδημάτων με σκοπό να αποφύγει την καταβολή των φόρων που προνοούνται στη νομοθεσία.

Ένας μικρός αριθμός ιδρυμάτων τα λεγόμενα αγαθοεργά ιδρύματα παραμένουν εγγεγραμμένα με βάση παλαιότερο Νόμο, τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο (Κεφ. 41).

Με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας θυγατρικών οντοτήτων ή παραρτημάτων καθώς και η αναγνώριση της νόμιμης δράσης σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή ένωσης που διαθέτει νομική προσωπικότητα από άλλο κράτος που έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών