Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται στους σχετικούς Νόμους και τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα ο Νόμος που ρυθμίζει τα θέματα σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, ή Μη κυβερνητικών Οργανισμών με διεθνή δράση είναι ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017 - 2019 που βρίσκεται εδώ. Οι κανονισμοί με βάση τον Νόμο αυτό βρίσκονται εδώ.

Για να συσταθεί ένα σωματείο και να μπορεί να εγγραφεί στον Έφορο Σωματείων, θα πρέπει 20 τουλάχιστον άτομα να συμφωνήσουν σε ένα κοινό καταστατικό. Το καταστατικό θα περιλαμβάνει τις πρόνοιες με βάση τις οποίες θα λειτουργεί το σωματείο. Αρκετές από τις πρόνοιες είναι υποχρεωτικές με βάση τον Νόμο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η οντότητα που θα δημιουργηθεί θα λειτουργεί για κοινωφελείς σκοπούς , δηλαδή για μη εμπορικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Για τη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να γίνει εγγραφή άλλου είδους οντότητας, πχ. εταιρείας. Είναι σημαντικό επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η όποια κινητή ή ακίνητη περιουσία δοθεί πριν ή μετά τη σύσταση στο σωματείο, ανήκει στο σωματείο και όχι στους δωρητές ή στα μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία δεν διανέμεται στα μέλη.

Επίσης πριν από τη σύσταση του σωματείου πρέπει να γίνει μία εκλογική συνέλευση μεταξύ των ιδρυτικών μελών και να εκλεγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ένα ίδρυμα ιδρύεται με στόχο περιουσία που διατίθεται από ένα άτομο ή που διατίθεται μέσω διαθήκης να χρησιμοποιηθεί για κάποιο κοινωφελή σκοπό του ιδρυτή ή του αποθανόντος. Η αξία της περιουσίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €1.000.

Πρέπει να ετοιμάζεται ένα καταστατικό που θα είναι σύμφωνο με τις πρόνοιες του Νόμου. Στο καταστατικό πρέπει να αναγράφονται με λεπτομέρεια οι σκοποί του ιδρύματος.
Ένα ίδρυμα μπορεί να συσταθεί για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους πιο κάτω σκοπούς:
(α) Την αποτροπή ή ανακούφιση της φτώχειας.
(β) την προώθηση της εκπαίδευσης.
(γ) την προώθηση της υγείας ή τη σωτηρία της ζωής.
(δ) την προώθηση της ανάπτυξης του πολίτη και της κοινότητας.
(ε) την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομίας ή της επιστήμης.
(στ) την προώθηση των ερασιτεχνικών αθλοπαιδιών.
(ζ) την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιλύσεως διαφορών ή της συμφιλίωσης ή την προώθηση της θρησκευτικής ή εθνικής αρμονίας ή ισότητας και ιδιαιτερότητας.
(η) την προώθηση της προστασίας ή της βελτιώσεως του περιβάλλοντος.
(θ) την ανακούφιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω του νεαρού ή του προχωρημένου της ηλικίας, προβλημάτων υγείας, αναπηρίας, οικονομικών δυσχερειών ή άλλου μειονεκτήματος.
(ι) την προώθηση της ευημερίας και προστασίας των ζώων.
(ια) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, προς όφελος του κοινού γενικά ή ο οποίος θεωρείται συναφής με τους σκοπούς των πιο πάνω παραγράφων (α) μέχρι (ι):
Είναι σημαντικό επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η όποια κινητή ή ακίνητη περιουσία δοθεί για να συσταθεί το ίδρυμα, ανήκει σε αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του.
Την διοίκηση του ιδρύματος μπορεί να αναλάβουν Επίτροποι ή Διοικητικό Συμβούλιο που καθορίζονται από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές. Ο τρόπος διαδοχής τους πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό και αφού ιδρυθεί το ίδρυμα πρέπει να είναι σαφές στους ιδρυτές ότι δεν μπορούν οι ίδιοι στη συνέχεια να αλλάξουν τους Επιτρόπους ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να συσταθεί μία Ομοσπονδία ή Ένωση πρέπει πέντε τουλάχιστον νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να δημιουργήσουν ένα κοινό καταστατικό. Οι οντότητες μπορεί να είναι σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλες παρεμφερείς μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, είτε αλλοδαπές είτε ημεδαπές, οι οποίες συμμερίζονται κοινούς σκοπούς. Πριν την υποβολή αίτησης για εγγραφή θα πρέπει να ετοιμαστεί το καταστατικό που θα περιλαμβάνει τις πρόνοιες με βάση τις οποίες θα λειτουργεί η Ομοσπονδία/Ένωση. Αρκετές από τις πρόνοιες είναι υποχρεωτικές με βάση τον Νόμο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η οντότητα που θα δημιουργηθεί θα λειτουργεί για κοινωφελείς σκοπούς , δηλαδή για μη εμπορικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Για τη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να γίνει εγγραφή άλλου είδους οντότητας, πχ. συνεταιρισμοί.
Επίσης πριν από τη σύσταση του σωματείου πρέπει να γίνει μία εκλογική συνέλευση μεταξύ των ιδρυτικών μελών και να εκλεγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αίτηση για εγγραφή ενός σωματείου ή ιδρύματος ή Ομοσπονδίας ή Ένωσης γίνεται με συμπλήρωση ξεχωριστού εντύπου ανά περίπτωση. Τα έντυπα βρίσκονται στο ομώνυμο μενού.

Το έντυπο για την εγγραφή σωματείου είναι το έντυπο Τύπου Α1. Πρέπει να υπογράφεται από τους 20 τουλάχιστον ιδρυτές ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και κατά την υποβολή να συνοδεύεται από τη συστατική πράξη που πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον 20 ιδρυτικά μέλη, κατάλογο με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης, το καταστατικό του σωματείου υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία και το σχέδιο του εμβλήματος του σωματείου, αν υπάρχει. Στο έντυπο πρέπει να γίνεται πλήρης περιγραφή της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που είτε βρίσκονται υπό την κατοχή του σωματείου ή θα μεταβιβαστούν σε αυτό μετά την εγγραφή του. Η συστατική πράξη του Σωματείου υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 20.

Το έντυπο για την εγγραφή ιδρύματος είναι το έντυπο Τύπου Α2. Πρέπει να υπογράφεται από τους ιδρυτές ή επιτρόπους τους εμπιστεύματος/εκτελεστές της διαθήκης και κατά την υποβολή να συνοδεύεται από την ιδρυτική πράξη που πρέπει να υπογράφεται από τους ιδρυτές από κατάλογο με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης, το καταστατικό του ιδρύματος υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία και το σχέδιο του εμβλήματος του ιδρύματος, αν υπάρχει. Στο έντυπο πρέπει να γίνεται πλήρης περιγραφή της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αφιερώνεται στο ίδρυμα.

Το έντυπο για την εγγραφή Ομοσπονδίας ή Ένωσης είναι το έντυπο Τύπου Α3. Πρέπει να υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των οντοτήτων που συνενώνονται για να δημιουργήσουν την Ομοσπονδία ή την Ένωση και κατά την υποβολή να συνοδεύεται από την συστατική πράξη που πρέπει να υπογράφεται από τους ιδρυτές από κατάλογο με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης, το καταστατικό της Ομοσπονδίας/Ένωσης υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία, αντίγραφα των καταστατικών και των πιστοποιητικών εγγραφής των οντοτήτων που συνενώνονται (στη περίπτωση που οι οντότητες δεν είναι εγγεγραμμένος στο Έφορο Σωματείο, τότε τα αντίγραφα πρέπει να είναι πιστοποιημένα) και το σχέδιο του εμβλήματος της Ομοσπονδίας ή Ενωσης, αν υπάρχει. Στο έντυπο πρέπει να γίνεται πλήρης περιγραφή της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που είτε βρίσκονται υπό την κατοχή της Ομοσπονδίας/Ένωσης ή θα μεταβιβαστούν σε αυτή μετά την εγγραφή της. Η συστατική πράξη υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη.

Το έντυπο για την εγγραφή διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού είναι το έντυπο τύπου Α4
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Έπαρχο ανάλογα με την Επαρχία που βρίσκεται η έδρα του σωματείου/ιδρύματος/Ομοσπονδίας ή Ένωσης ή ο διεθνής μη κυβερνητικός Οργανισμός.

Κάθε σωματείο οφείλει:
(α) να τηρεί κατάλογο των μελών του. Εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας τους σωματείου οφείλουν να γνωστοποιούν στον Έφορο, δηλαδή στον οικείο Έπαρχο αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
(β) να ενημερώνει τον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους σε περίπτωση αλλαγής των εν ενεργεία μελών της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
(γ) να ενημερώνει τον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους στο κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
(δ) Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας αυτού, οφείλουν να γνωστοποιήσουν αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.
(ε) Τα μέλη της διοίκησης σωματείου έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
i. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·
ii. Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
iii. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί των σωματείων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα, εκτός αν τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), οπότε και δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όταν προνοείται.

Κάθε ίδρυμα οφείλει:
Να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του ιδρύματος και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
i. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του ιδρύματος ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·
ii. Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
iii. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί των ιδρυμάτων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όταν προνοείται.

Κάθε Ομοσπονδία ή Ένωση Οφείλει:
Να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών της Ομοσπονδίας ή Ένωσης και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
i. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος της Ομοσπονδίας ή Ένωσης ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους· αυτού·
iii. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτές ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί των Ομοσπονδιών/Ενώσεων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα, εκτός αν τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), οπότε και δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όταν προνοείται.

Κάθε αγαθοεργό ίδρυμα που συστάθηκε με βάση τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο (Κεφ. 41) οφείλει Να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του ιδρύματος και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
(α) λoγαριασμό τoυ ακαθάριστoυ εισoδήματoς τo oπoίo πρoέκυψε ή όφειλε vα είχε πρoκύψει πρoς όφελoς τoυ αγαθoεργoύ ιδρύματoς κατά τη διάρκεια τoυ έτoυς τo oπoίo έληξε τηv 31η ημέρα τoυ τελευταίoυ Δεκεμβρίoυÿ
(β) λoγαριασμό όλωv τωv υπoλoίπωv πoυ υπάρχoυv κατά τηv έvαρξη κάθε έτoυς, και όλωv τωv χρημάτωv τα oπoία εισπράχθηκαv κατά τη διάρκεια τoυ ιδίoυ έτoυς, για λoγαριασμό τoυ αγαθoεργoύ ιδρύματoςÿ
(γ) λoγαριασμό για τηv ίδια περίoδo όλωv τωv πληρωμώvÿ
(δ) λoγαριασμό όλωv τωv χρημάτωv πoυ oφείλovται στo ή από τo αγαθoεργό ίδρυμα κατά τηv έκταση κατά τηv oπoία τoύτo είvαι πρακτικά δυvατόv, oι oπoίoι λoγαριασμoί θα πιστoπoιoύvται με τηv υπoγραφή εvός ή περισσότερωv από τoυς επιτρόπoυς εμπιστεύματoς.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο επτά μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να ζητήσει όπως οι λογαριασμοί ελεγχθούν από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Για σωματείο, ομοσπονδία ή ένωση απαιτείται η θετική απόφαση συνέλευσης με παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών. Αν αυτό είναι δυσχερές, τότε μπορεί να ζητηθεί από τον Έφορο να επιτρέψει να ληφθεί απόφαση με παρουσία τουλάχιστον των δύο πέμπτων των μελών του. Για ίδρυμα ή αγαθοεργές ίδρυμα απαιτείται απόφαση Δικαστηρίου.

Διάλυση σωματείου ή Ομοσπονδίας/Ένωσης. Το σωματείο/Ομοσπονδία/Ένωση διαλύεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου, δηλαδή
(α) με απόφαση συνέλευσης του σωματείου/Ομοσπονδίας/Ένωσης παρόντων των τριών τετάρτων των μελών
(β) όταν τα μέλη του μειωθούν σε αριθμό κάτω από είκοσι (20) στην περίπτωση σωματείου ή κάτω από τον αριθμό πέντε (5) στην περίπτωση ομοσπονδίας/ενωσης. .
(γ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου/ομοσπονδίας/ένωσης ή των δύο πέμπτων των μελών ή του Εφόρου, εάν δεν μπορεί να εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο ή να λειτουργήσει το σωματείο/ομοσπονδία/ένωση ή δεν υποβάλλει στον Έφορο τα απαραίτητα στοιχεία, ή εκπληρώθηκε ο σκοπός του ή πλέον ο σκοπός που επιδιώκει είναι κερδοσκοπικός ή διαφορετικός από αυτό που καθορίζεται στο καταστατικό, ή αν οι σκοποί του έχουν αποβεί παράνομοι.
(δ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, σε περίπτωση αδράνειας του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Με τη διάλυση του σωματείου/ομοσπονδίας/ένωσης αυτό τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και εκτός αν ο Νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, αυτό γίνεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Στη περίπτωση σωματείου, η περιουσία του δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη ενώ στην περίπτωση Ομοσπονδίας/Ένωσης μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη.

Διάλυση Ιδρύματος

Το ίδρυμα παύει να υπάρχει στις περιπτώσεις
(α) που ορίζει η ιδρυτική του πράξη ή το καταστατικό του.
(β) Ο σκοπός του εκπληρώθηκε ή απέβη ανέφικτος∙
(γ) λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
(δ) έχει παρεκκλίνει από το σκοπό του ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του έχουν αποβεί παράνομα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Νόμου.

Για σωματεία/ιδρύματα/ομοσπονδίες/ενώσεις
- (α) εξέταση αίτησης για εγγραφή Σωματείου: €50,00,
- (β) εξέταση αίτησης για εγγραφή Ιδρύματος: €100,00,
- (γ) εξέταση αίτησης για εγγραφή Ομοσπονδίας/Ένωσης: € 150,00,
- (δ) εξέταση αίτησης για εγγραφή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €150,00,
- (ε) έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής Σωματείου/Ιδρύματος/Ομοσπονδίας/Ένωσης/Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €5,00,
- (στ) έκδοση πιστού αντιγράφου Καταστατικού Σωματείου/Ιδρύματος/ Ομοσπονδίας/Ένωσης/ Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €5,00,
- (ζ) έκδοση πιστού αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής Σωματείου/Ιδρύματος/Ομοσπονδίας/Ένωσης ή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €5,00,
- (η) εξέταση αίτησης καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού: €10,00,
- (θ) εξέταση αιτήματος για έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως Βεβαίωσης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης: €5,00:

Για αγαθοεργά ιδρύματα
- (α) χορήγηση πιστoπoιητικoύ συστάσεως ιδρύματoς μηδενικό τέλoς.
- (β) χορήγηση αvτιγράφoυ τoυ πιo πάvω αvαφερόμεvoυ πιστoπoιητικoύ καταβάλλεται: €8,60
- (γ) Χορήγηση πιστoύ αvτιγράφoυ της συστατικής πράξης ή τoυ καταστατικoύ ιδρύματος: €17,20
- (δ) Για κάθε άλλη βεβαίωση ή πληρoφoρία η oπoία χoρηγείται σε σχέση με oπoιoδήπoτε ίδρυμα τo oπoίo έχει συσταθεί δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ καταβάλλεται τέλoς €5,20

Σημειώνεται ότι σωματεία ή ιδρύματα που είχαν υποβάλει αίτηση για εγγραφή του στο Μητρώο πριν την δημοσίευση των νέων Κανονισμών (δηλαδή πριν την 17η Ιουλίου) θα καταβάλλουν τα τέλη που ίσχυαν με βάση τους προγενέστερους Κανονισμούς. Το ίδιο ισχύει και για σωματεία και ιδρύματα που έχουν εγγραφεί με βάση τους καταργηθέντες νόμους και έχουν υποβάλει τα καταστατικά τους με βάση τα άρθα 55 και 56 του Νόμου, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων κανονισμών.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται στους σχετικούς Νόμους και τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα ο Νόμος που ρυθμίζει τα θέματα σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, ή Μη κυβερνητικών Οργανισμών με διεθνή δράση είναι ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017 - 2019 που βρίσκεται εδώ. Οι κανονισμοί με βάση τον Νόμο αυτό βρίσκονται εδώ.