Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Για να εκδοθεί βεβαίωση σύστασης διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται για την περίπτωση Σωματείου ή Ομοσπονδίας/Ένωσης να υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε από έγκυρη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή ότι η Συνέλευση έχει συγκλεισθεί με το καθορισμένο από το καταστατικό τρόπο και στον καθορισμένο χρόνο και οι αποφάσεις λήφθηκαν με τη καθορισμένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τα ιδρύματα θα πρέπει να τηρείται ο τρόπος διαδοχής που καθορίζεται στο καταστατικό ή στην ιδρυτική πράξη.
Επιπλέον πρέπει να προσκομίζονται στον Έφορο τα εξής:
Για μέλη που πρώτη φορά αναλαμβάνουν, προσκομίζεται ποινικό μητρώο που έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες.
Για μέλη που διετέλεσαν και στο παρελθόν μέλη, προσκομίζεται η υπεύθυνη δήλωση που φαίνεται στα Έντυπα
Για όλους ανεξαιρέτως, υποβάλλεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο και επάγγελμα.

Προϋπόθεση για τροποποίηση του καταστατικού Ιδρύματος είναι η έκδοση Διατάγματος Δικαστηρίου. Η Ιδρυτική Πράξη Ιδρυμάτων δεν τροποποιείται, παρά μόνο το καταστατικό τους. 1. Πραγματοποίηση Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για λήψη απόφασης για τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού και να εξουσιοδοτήσει ένα από τα μέλη του ή το δικηγόρο του Ιδρύματος να καταθέσει Ένορκη Δήλωση στο Δικαστήριο με την οποία να υποβάλλει αίτηση δια κλήσεως υπό του ιδρύματος για έκδοση Διατάγματος του Δικαστηρίου, το οποίο να διατάσσει την τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω ιδρύματος. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν ως τεκμήρια:
α) πιστό αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής του Ιδρύματος
β) πιστό αντίγραφο του υφιστάμενου καταστατικού
γ) τα πρακτικά της προαναφερόμενης συνεδρίας του ΔΣ, στα οποία να αναγράφονται κατά άρθρο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
δ) το προτεινόμενο καταστατικό με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις.
Η ένορκη Δήλωση με καταγεγραμμένη την ημερομηνία καταχώρησης και την ημερομηνία ακρόασης της αίτησης, επιδίδεται στον Έφορο από ιδιώτη επιδότη.
2. Ο Έφορος θα εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και θα ενημερώσει γραπτώς τη Νομική Υπηρεσία, δικηγόρος της ο οποίας θα εκπροσωπήσει τον Έφορο στο Δικαστήριο, εάν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις και συναινεί στην έκδοση Διατάγματος ή έχει παρατηρήσεις. Οι απόψεις του Εφόρου, κοινοποιούνται στο Δικηγόρο του Ιδρύματος.
3. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να κατατεθεί συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση με νέα πρακτικά του Δ.Σ. όπου να εγκρίνονται οι τροποποιήσεις οι οποίες να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο για έγκριση καταστατικό.
4. Η συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση διαβιβάζεται στον Έφορο ο οποίος εάν δεν έχει παρατηρήσεις, με επιστολή του προς τη Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε ένσταση στην έκδοση του αιτούμενου Διατάγματος. Η επιστολή του Εφόρου, κοινοποιείται στο Δικηγόρο του Ιδρύματος.
5. Εφόσον εκδοθεί το Διάταγμα οι αιτητές το διαβιβάζουν στον Έφορο μαζί με το τροποποιημένο καταστατικό για έγκριση και καταχώρηση στο φάκελο και στο Μητρώο Ιδρυμάτων του Εφόρου.

Με την εγγραφή του στον έφορο Σωματείων και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, ένα σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να προχωρεί σε κάθε έννομη σχέση ή πράξη, η οποία όμως δεν προϋποθέτει την ιδιότητα φυσικού προσώπου.

Όχι, μία αθλητική ομοσπονδια μπορεί να εγγραφεί μόνο με βάση τον περί ΚΟΑ Νόμο, όπου στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι: "αθλητική ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρηση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα"

Όχι, με βάση το άρθρο 7, εδάφιο (3) του Νόμου, πρέπει να δηλωθεί διεύθυνση έστω και προσωρινή