Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Για να εκδοθεί βεβαίωση σύστασης διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται για την περίπτωση Σωματείου ή Ομοσπονδίας/Ένωσης να υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε από έγκυρη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή ότι η Συνέλευση έχει συγκλεισθεί με το καθορισμένο από το καταστατικό τρόπο και στον καθορισμένο χρόνο και οι αποφάσεις λήφθηκαν με τη καθορισμένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τα ιδρύματα θα πρέπει να τηρείται ο τρόπος διαδοχής που καθορίζεται στο καταστατικό ή στην ιδρυτική πράξη.
Επιπλέον πρέπει να προσκομίζονται στον Έφορο τα εξής:
Για μέλη που πρώτη φορά αναλαμβάνουν, προσκομίζεται ποινικό μητρώο που έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες.
Για μέλη που διετέλεσαν και στο παρελθόν μέλη, προσκομίζεται η υπεύθυνη δήλωση που φαίνεται στα Έντυπα
Για όλους ανεξαιρέτως, υποβάλλεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο και επάγγελμα.

Με την εγγραφή του στον έφορο Σωματείων και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, ένα σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να προχωρεί σε κάθε έννομη σχέση ή πράξη, η οποία όμως δεν προϋποθέτει την ιδιότητα φυσικού προσώπου.

Όχι, μία αθλητική ομοσπονδια μπορεί να εγγραφεί μόνο με βάση τον περί ΚΟΑ Νόμο, όπου στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι: "αθλητική ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρηση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα"