Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Το μητρώο με τα εγγεγκριμένα Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή Ενώσεις που ενεγράφηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο παρουσιάζεται στον πίνακα στο τέλος της σελίδας. Μπορείτε να κάνετε διερεύνηση search με οποιοδήποτε στοιχείο του σωματείου/ιδρύματος

Επίσης στη σελίδα επισυνάπτονταιι ως αρχεία τα ακόλουθα:

α)Πίνακας με σωματεία/ιδρύματα και λέσχες που έχουν διαγραφεί από το μητρώο και βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Αυτά τα Σωματεία / Ιδρύματα/λέσχες έχουν απολέσει το δικαίωμα άσκησης κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στο καταστατικό τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι και της αποξένωσης οιασδήποτε περιουσίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκκαθάρισή τους, ενώ τα διοικητικά τους συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν κάθε τρίτον ενδιαφερόμενο ή/και συμβαλλόμενο για την υπό εξέλιξη διαδικασία διάλυσης.

Παρακαλείτε οποιοσδήποτε ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο στους οποίους τα εν λόγω σωματεία/ιδρύματα/λέσχες οφείλουν χρηματικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία να αποστέλλουν επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας την επωνυμία του οφειλέτη σωματείου/ιδρύματος/λέσχης και λεπτομέρειες της οφειλής.


β) Πίνακας με τα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες που τελούν υπό διάλυση και έχουν δικαίωμα 2 μηνών απο την ημερομηνία επίδοσης, δηλαδή μέχρι 14/2/2021 να υποβάλουν θεμελιωμένο αίτημα αφαίρεσης τους από τον κατάλογο. Ως θεμελιωμένο αίτημα θεωρείται η υποβολή καταστατικού, που θα έχει προκύψει από τις νενομισμένες διαδικασίες ανάλογα με το αν είναι σωματείο/ίδρυμα ή λέσχη καθώς και στοιχεία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους με βάση τα άρθρα 10 και 49 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο
Τελικός κατάλογος σωματείων/ιδρυμάτων που έχουν διαγραφεί από το μητρώο μετά από 2η γνωστοποίηση
Κατάλογος σωματείων/ιδρυμάτων που έχουν περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι 14/2/2020
Κατάλογος λεσχών που έχουν περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι 14/2/2020
Κατάλογος Αγαθοεργών Ιδρυμάτων τα οποία ενεγράφηκαν σύμφωνα με τον Περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο (Κεφ. 41)
teat document