NEWS - Announcements


16/02/2017 15:28
Polish Archaeological Mission of the University of Warsaw at Kato Paphos – Maloutena

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τη λήξη των ανασκαφών του 2016 στην Κάτω Πάφο-Μαλούτενα. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν από την Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή, υπό τη διεύθυνση του δρα H. Meyza (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας). Οι έρευνες περιορίστηκαν στην περιοχή της κυρίως εσωτερικής αυλής της Ελληνιστικής οικίας και στο διάδρομο μεταξύ της ‘Ρωμαϊκής οικίας’ και της ‘Ελληνιστικής οικίας’ αρ. 29. Στην πρώτη περιοχή επεκτάθηκαν προς τα ανατολικά οι ανασκαφικές τομές που είχαν διανοιχθεί το 2014. Οι τομές έφτασαν μέχρι την ανατολική στοά της αυλής και στη νοτιο-δυτική γωνία του χώρου στον οποίο είχαν διανοιχθεί τομές το 2013 και 2014 και οι οποίες έφτασαν στον φυσικό βράχο.

Στην ανατολική επέκταση των ερευνών βρέθηκε μια κυκλική λεκάνη διαμέτρου περίπου 2 μ. η οποία περιείχε τμήματα από το άνω μέρος αμφορέων του τύπου Lamboglia 2. Τα τμήματα σώζουν τις λαβές και το χείλος των αμφορέων και βρίσκονται περίπου 19 εκ. πάνω από το δάπεδο της λεκάνης. Πιθανόν γέμιζαν ή και άδειαζαν τη λεκάνη από το νερό. Τρία από τα έξι τμήματα αμφορέων βρέθηκαν στη θέση τους. Στο κέντρο της λεκάνης βρέθηκε κυκλικό αποτύπωμα (διαμέτρου περίπου 47 εκ.) που δείχνει ότι ίσως στο σημείο αυτό να υπήρχε κάποιου είδους δοχείο.

Μεταξύ της κυκλικής λεκάνης και της ανατολικής στοάς βρέθηκαν κατάλοιπα δαπέδων και τοίχων και κάτω από αυτά εντοπίστηκε ο φυσικός βράχος ο οποίος διατηρεί εγκοπές που ανοίχθηκαν για την ανέγερση κτισμάτων. Η τομή εδώ ήταν πολύ στενή και δεν ήταν δυνατόν να φανούν οι διάφορες φάσεις ανοικοδόμησης, όμως ξεκαθαρίστηκε η σχέση μεταξύ της λεκάνης και των δαπέδων. Μεταξύ της λεκάνης και της υπόγειας στέρνας στα νότια (που ανασκάφηκε το 2014) εντοπίστηκε ένα στρώμα που χρονολογείται στη μεταβατική περίοδο από την Κυπρο-Κλασσική στην Ελληνιστική περίοδο. Το στρώμα περιείχε μεγάλες ποσότητες κεραμικής.

Η μεγάλη ορθογώνια λεκάνη που είχε εντοπιστεί το 2014 στην ίδια αυλή και η κυκλική λεκάνη βρίσκονται στον ίδιο άξονα με μια μεγάλη αίθουσα (αρ. 10) με δάπεδο από θραυσμένα βότσαλα. Η βορειο-δυτική γωνία της μεγάλης λεκάνης είχε διαταραχθεί από μια μεγάλη εγκοπή στα ανατολικά του δυτικού στυλοβάτη και έτσι ήταν δυνατή η ανασκαφή κάτω από το δάπεδο της λεκάνης, όπου εντοπίστηκε στρώμα από μπάζα με κατά τόπους κενά στο χώμα. Βρέθηκε και γύψινο επίχρισμα σε τοίχο που περιβάλλει τη λεκάνη.

Διανοίχθηκε επίσης τομή στο διάδρομο αρ. 29, μεταξύ της μεγάλης αίθουσας με το βοτσαλωτό δάπεδο αρ. 10 και της Ρωμαϊκής οικίας. Σκοπός της τομής αυτής ήταν να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα ερευνών περασμένων χρόνων που έγιναν στο δυτικό άκρο του διαδρόμου. Οι τομές αυτές έδειξαν ότι, το δάπεδο του διαδρόμου με αρ. 29 βρισκόταν κάτω από τα ψηφιδωτά και στις δύο πλευρές και ότι είχε πάθει ζημιές από σεισμούς. Το τμήμα του διαδρόμου που αποκαλύφθηκε το 2016 φανέρωσε ότι, κάτω από το υπόστρωμα του πρώτου δαπέδου υπάρχουν ακόμη δύο δάπεδα. Το δεύτερο δάπεδο είχε υποστεί ζημιές από την οικοδόμηση του νότιου τοίχου της μεγάλης αίθουσας αρ. 10. Κατά μήκος του τοίχου της ‘Ρωμαϊκής οικίας’ βρέθηκε αγωγός πλαισιωμένος από μεσαίου μεγέθους πέτρες.

Στην οικία του Αιώνα έγιναν καθαρισμοί των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και έγινε και αεροφωτογράφιση των χώρων ούτως ώστε να μελετηθούν καλύτερα τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.
_____________

ΜΓ/ΕΓ


The Department of Antiquities, Ministry of Transport, Communications and Works, announces the completion of the 2016 excavations of the Polish Archaeological Mission at Kato Pafos-Malloutena. Excavations were conducted by the Polish Archaeological Mission of the University of Warsaw under the direction of Dr H. Meyza.

Excavations were limited to the area of the main courtyard of the “Hellenistic” House and the corridor between the “Roman House” and the “Hellenistic” House, nr 29. In the first area the trenches dug in 2014 were extended to the east – up to the eastern portico of the courtyard and the south-western corner of that space, where the earlier trial trenches of 2013 and 2014 were connected and excavated to the bedrock. Some extensions of trenches were also conducted in the north-western corner of the courtyard. In the eastern extension a round basin ca. 2 m in diameter was found containing fragments Lamboglia 2 type amphorae necks with handles and rims, at approximately 19.5 cm above the floor, probably both for feeding water into the basin and for discharging water. Three of the six necks were partly preserved in situ. At the centre of the basin floor a circular imprint (approx. 47 cm in diameter) was found, which suggests that some kind of vessel once stood at this point.

Between the circular basin and the eastern portico remains of floors and walls were uncovered, and below these the bedrock was unearthed, with cuts opened for the construction of the walls. The trench was too narrow to provide evidence of the sequence of the structures to which the walls and floors belonged, but the relationship between the circular cistern and the floors became clear. Between the basin and the underground cistern in the south (excavated in 2014), a stratum dating to the transition from the Cypro-Classical to the Hellenistic period was excavated, containing a large amount of pottery. The large rectangular basin found in 2014 in the same courtyard and the round basin mentioned above both are situated on the same axis line of a large hall, room 10, with a mosaic floor of broken pebbles.

The north-western corner of the large basin was damaged by a large cut just east of the western stylobate and this permitted excavation below the basin’s floor level. Beneath the floor a layer of rubble was reached, which contained void areas. Beneath the basin’s floor a plaster coating was found on the wall surrounding the basin. A trench was excavated in corridor nr 29 between the large hall with the broken pebble mosaic nr 10 and the Roman House. The aim of this trench was to verify results of earlier trenches opened at the western end of the corridor. These trenches showed that the floor of corridor 29 was situated below the mosaics on both sides, and was damaged by earthquakes. The stretch of the corridor uncovered in 2016 showed that below the layer of the first floor, two more floors existed. Most importantly, the second floor was cut by the foundation trench of the southern wall of the great hall nr 10.

Along the wall of the “Roman House” a pipe was found set in a frame built of fist-sized stones. In the House of Aion limited cleaning of architectural features was conducted. Also, aerial photography was performed in order to enable the study of the architectural remains.
______________

MG/EG

Back to the top