Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις δεκαεννέα (19) κενές Θέσεις Λειτουργού Πολεοδομίας


Σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης των δεκαεννέα (19) κενών θέσεων Λειτουργού Πολεοδομίας, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί στην Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό Επίσημης Εφημερίδας 5173, ημερομηνίας 08/02/2019 και Αριθμό Γνωστοποίησης 89, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων στην Λευκωσία το Σάββατο 14/12/2019. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) για τη σχετική διαδικασία, το είδος, καθώς επίσης και το χώρο διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων.

Οι Εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τεστ ατομικών δεξιοτήτων και ειδικό πολεοδομικό θέμα.

21/10/2019

Λευκωσία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2η_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_19_ΚΘ_ΛΠ.pdf