Σχέδια Ανάπτυξης

Δήλωση Πολιτικής


Η Δήλωση Πολιτικής αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου,
με βάση του οποίου προάγεται, ρυθμίζεται, ελέγχεται και υλοποιείται η ανάπτυξη στην
ύπαιθρο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε
περιφέρειας ή περιοχής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Eφαρμόζεται σε
όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές που δεν καλύπτονται
από Τοπικά Σχέδια.

No documents found