Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Δήλωση Πολιτικής


Η Δήλωση Πολιτικής αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου,
με βάση του οποίου προάγεται, ρυθμίζεται, ελέγχεται και υλοποιείται η ανάπτυξη στην
ύπαιθρο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε
περιφέρειας ή περιοχής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Eφαρμόζεται σε
όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές που δεν καλύπτονται
από Τοπικά Σχέδια. • Κείμενο Δήλωσης Πολιτικής
 • Έντυπο ενστάσεων
 • Επαρχία Λευκωσίας
 • Επαρχία Λεμεσού
 • Επαρχία Λάρνακας
 • Επαρχία Πάφου
 • Επαρχία Αμμοχώστου
 • ΔΉΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου