Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης αποτελεί τη βάση στην οποία προγραμματίζεται η ανάπτυξη στο δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός εκφράζεται τόσο μέσα από τα Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής) που ετοιμάζει το Πολεοδομικό Συμβούλιο με την τεχνική υποστήριξη του Τμήματος όσο και μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής. Τα εν λόγω Σχέδια αποσκοπούν στον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό προγραμματισμό, στην προαγωγή και ρύθμιση της ανάπτυξης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κυπριακού χώρου. Η πρώτη δημοσίευση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο έγινε την 1η Δεκεμβρίου 1990 με την πλήρη εφαρμογή του Νόμου. Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, τα Σχέδια Ανάπτυξης αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια.

Τα Τοπικά Σχέδια περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα προνοιών που αναφέρονται στους διαφόρους επιτρεπόμενους τύπους ανάπτυξης, στα δίκτυα υποδομής, καθώς και στα πρότυπα, επιτρεπόμενα μεγέθη και ένταση της ανάπτυξης. Κατά κανόνα, τα Τοπικά Σχέδια, αφορούν ευρείες γεωγραφικές περιοχές που λειτουργούν ως ενιαία σύνολα στο χώρο, και οι οποίες ορίζονται με αναφορά σε χάρτη. Το γραπτό κείμενο Προνοιών και Μέτρων Πολιτικής των Τοπικών Σχεδίων συνοδεύεται από χάρτες Χρήσεων Γης και Πολεοδομικών Ζωνών.

Τα Σχέδια Περιοχής περιλαμβάνουν μέτρα πολιτικής και πρόνοιες, κατά πολύ λεπτομερέστερα από εκείνα που περιέχονται στα Τοπικά Σχέδια, και κατά κανόνα αφορούν γεωγραφικές περιοχές μικρότερες σε έκταση από εκείνες στις οποίες αναφέρονται τα Τοπικά Σχέδια.

Η Δήλωση Πολιτικής αποσκοπεί στη διασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας ή περιοχής καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος της υπαίθρου. Η Δήλωση Πολιτικής εφαρμόζεται σε όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές που δεν καλύπτονται από Τοπικά Σχέδια.


 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2007-2012 για δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για δημόσια χρήση
 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2013-1015 για δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση
 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2016-2019 για δημιουργία Χώρων Στάθμευσης για δημόσια χρήση
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ
 • Εργαστήριο Πολιτικής EUKN "Εργαλεία Ενεργούς Πολεοδομίας για Συμπαγείς Πόλεις"
 • Πολιτική για την Προώθηση της Ποδηλασίας


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου