Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων


Κύρια αποστολή του Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής των Σχεδίων Ανάπτυξης είναι ο έλεγχος και η καθοδήγηση της ανάπτυξης με στόχο την υλοποίηση των επιδιώξεων και των στόχων των Σχεδίων Ανάπτυξης, όπως αυτά εκφράζονται στα δημοσιευμένα Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής και τη Δήλωση Πολιτικής.

Ο έλεγχος της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία του ελέγχου πολεοδομικών αιτήσεων, η οποία καθορίζεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο 90/72 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν και από τους σχετικούς Κανονισμούς που έχουν δημοσιευτεί με βάση το Νόμο αυτό. Ειδικότερα ο έλεγχος ασκείται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του πιο πάνω Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εφαρμοστέου σε κάθε περίπτωση Σχεδίου Ανάπτυξης και οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη παράγοντα.

Η καθοδήγηση της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από τις αποφάσεις της Πολεοδομικής Αρχής, τους όρους που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη πολεοδομική άδειας, την εξέταση προκαταρτικών ερωτημάτων και τη διαρκή πληροφόρηση, έντυπη και προφορική, από τους Λειτουργούς των Πολεοδομικών Αρχών..

Ο Πολεοδομικός Έλεγχος και η Εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης διενεργείται από τις Πολεοδομικές Αρχές στις οποίες ο Υπουργός Εσωτερικών με Εντολή έχει εκχωρήσει την εξουσία αυτή.

Πολεοδομικές Αρχές, με βάση την πιο πάνω Εντολή, είναι:

  • Τα Δημοτικά Συμβούλια, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου
  • Ο Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
  • Επαρχιακοί Λειτουργοί του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως:
   • Λευκωσίας
   • Λεμεσού
   • Λάρνακας
   • Πάφου
   • Αμμοχώστου

Στόχος και επιδίωξη του Τομέα αποτελεί η ρύθμιση της ανάπτυξης, ώστε μέσα από τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης, να επιτυχάνεται η ορθολογική αναπτυξη του τόπου, η αειφορία, η δημιουργία ανθρωποκεντρικού δομημένου περιβάλλοντος και η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.


 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
 • Πολεοδομικές Αρχές
 • Αιολικά Πάρκα
 • Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 • ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου